АКТУАЛИЗИРАНЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

На основание чл.8, ал.10 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.13г,ал.3 от НРПРУОИ,Община Велинград прави предложение за Актуализиране и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2018 год.  в част :

VІІ.Продажба на общинска земя

т.ІІІ.По чл.36, ал.2, т.1 от ЗОС/прекратяване на съсобственост, чрез продажба частта на общината/ с имот:

имот пл.№501.9000 целият с площ от 136 кв.м., за който имот ведно с имоти пл.№501.6537, №501.4763, №501.6540, №501.4537, №501.7604, №501.4541, №501. 4766, №501.4764, №501.6536 е образуван УПИ№V-за хотел, ЖС, търговия, услуги, ресторант, СПА-център и басейн с площ 4466 кв.м., находящ се в кв.656 по плана на гр.Велинград, общ.Велинград, АЧОС№1022/09.02.2018 год.

Коментарите са изключени!