Сесия 2018-04-26

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Питания и въпроси.
 2. Изменение и допълнение на Наредба по чл.1, ал.2 от Закон за местните данъци и такси. РЕШЕНИЕ №123

       Докл.:Ат.Вецов

 1. Увеличение бюджета на Община Велинград за 2018г. в частта и за капиталови разходи с 629 040лв. от продажба на общински земи и имоти и тяхното разпределение в програмата за капиталови разходи. РЕШЕНИЕ №124

       Докл.:инж.П.Кондев

 1. Безвъзмездно придобиване право на собственост на имот с площ 0,595дка, необходим за изграждането на общински обект от първостепенно значение – обслужващ път в м.”Нежовица”. РЕШЕНИЕ №125

       Докл.:Р.Салкина

 1. Възобновяване на производството по издаване на Решение №90 от 25.02.2016г. на ОбС – Велинград, относно УПИ І – за озеленяване, кв.571 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №126

       Докл.:Пл.Гьоров

 1. Възобновяване на производството по издаване на Решение №92 от 25.02.2016г. на ОбС – Велинград, относно УПИ І – за озеленяване, кв.571 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №127 

          Докл.:Пл.Гьоров

 1. Възобновяване на производството по издаване на Решение №93 от 25.02.2016г. на ОбС – Велинград, относно УПИ І – за озеленяване, кв.571 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №128

            Докл.:Пл.Гьоров

 1. Стартиране на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг на петна с номера от №1 до №20, находящи се в УПИ ХХХV, кв.141 по плана на гр.Велинград /парка до читалище „Отец Паисий”/.РЕШЕНИЕ №129

       Докл.:И.Ардалиев, Н.Келчева

 1. Отчет по Общинската програма за закрила на детето за 2017г. РЕШЕНИЕ №130

       Докл.:Т.Кръстева, М.Зинкова-Шенкова

 1. Общинска програма за закрила на детето за 2018г.  РЕШЕНИЕ №131

            Докл.:Т.Кръстева, М.Зинкова-Шенкова

 1. Отчет за дейността на читалищата 2017г., разглеждане на доклади на председателите на читалищата за осъществяване читалищни дейности и отчети за изразходваните от бюджета средства. РЕШЕНИЕ №132

       Докл.:Ил.Гешева, М.Зинкова-Шенкова

 1. Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2018г.РЕШЕНИЕ №133

       Докл.:Н.Келчева

 1. Прекратяване на съсобственост върху УПИ ІХ и УПИ №VІІІ, находящи се в кв.403 по плана на гр.Велинград чрез продажба частта на Общината. РЕШЕНИЕ №134

       Докл.:М.Белухова, Н.Келчева

 1. Продажба на земя-частна общинска собственост, находяща се в кв.155 по плана на гр.Велинград /ул.”Родопчанка” №9, Асфалтова база/ на Верка Ас.Методиева/, собственик на законно построена жилищна сграда и определяне пазарна цена на имота. РЕШЕНИЕ №135

            Докл.:М.Белухова, Н.Келчева

 1. Стартиране на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за наем на 3бр.петна с обща площ 181кв.м. в кв.156 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №136

            Докл.:Иво Ардалиев, Н.Келчева

 1. Даване на съгласие за одобрени 2бр.петна за поставяне на електромеханични колички в кв.1981 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №137

            Докл.:Иво Ардалиев, Н.Келчева

 1. Стартиране на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за наем на петно №22 с площ 105кв.м., находящо се в кв.141 – за парк по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №138

       Докл.:Иво Ардалиев, Н. Келчева

 1. Даване на съгласие за издаване на разрешително за водовземане на повърхностни води от водоизточник езера „Клептуза” за захранване на вода на обект – пъстървово стопанство, находящо се в УПИ VІІ-5841 „За рибарник” в кв.394 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №139

       Докл.:Г.Владимирова

 1. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи в м.”Вельовица” и схеми за електрозахранване, водоснабдяване и канализация. РЕШЕНИЕ №140

       Докл.:Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на имот от „изоставена нива” в „за погребална агенция” в м.”Сивек”. РЕШЕНИЕ №141

            Докл.:Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие по проект за ЧИПРЗ на УПИ №І-Лесо-парк, Горско стопанство кв.32 по плана на с.Юндола.РЕШЕНИЕ №142

       Докл.:инж.Д.Кафеджиева

 1. Съобщаване на проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване и ПУП схема за трасета за водоснабдяване и канализация и електрозахранване на част от УПИ ІІ-За озеленяване в кв.402 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №143

       Докл.:Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване съгласие за изработен проект за подробен устройствен план-схема за трасе на канализация по ул.”В.Пеева” по плана на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ №144

       Докл.:Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Допълване и поправка на одобрен кадастрален план с нов имот пл.№4730-общ.в кв.392 по плана на гр.Велинград /под х-л Велина/.РЕШЕНИЕ №145

       Докл.:инж.Д.Папаркова, инж.Д.Кафеджиева

 1. ПУП – план схема за нова канализация по ул.”Криволак” по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №146

       Докл.:арх.Е.Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. ПУП-ЧИ на план за регулация и застрояване на УПИ ІV-8770/общински/ в кв.417 по плана на гр.Велинград /между ул.”В.Петлешков” и ул.”Кисловодск”/ РЕШЕНИЕ №147

       Докл.:арх.Е.Крайчева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на разрешение за изработване на ПУП-схема за нов водопровод в обхвата на улиците по плана на с.Юндола. РЕШЕНИЕ №148

       Докл.:Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Даване на съгласие за изработен ПУП-схема за трасе на нов топлопровод за минерална вода от помпена станция в кв.3972 до УПИ в кв.3951 по плана на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ №149

       Докл.:инж.Д.Папаркова, инж.Д.Кафеджиева

 1. Съобщаване на проект за частично изменение на плана за застрояване за УПИ І-за детско учреждение в кв.324 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №150

            Докл.:Д.Кондева, инж.Д.Кафеджиева

 1. Разрешение за изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила регулационен план за УПИ ХІ-За административна сграда на Община Велинград и парк в кв.141 и улична алея и УПИ І-3218 в кв.148.РЕШЕНИЕ №151

       Докл.:инж.Д.Кафеджиева

 1. По програмата за работа на ОбС:

31.1.Годишен отчет за дейността на ОП „СИП и ТИЦ” Велинград за 2017г.

31.2.Годишен финансов отчет на „ВКТВ” ЕООД – Велинград за 2017г.

31.3.Годишен финансов отчет на „МБАЛ-Велинград” ЕООД за 2017г. и първо тримесечие на 2018г.

32.Даване на съгласие по изработен ПУП- ПРЗ и ПП за промяна предназначението на земеделска земя в м.”Могилица” и трасе за нов водопровод и ел.кабел.РЕШЕНИЕ №152

        Докл.:Ив.Карашикова, инж.Д.Кафеджиева

33.Обявление и обсъждане на предварителен проект на Общ устройствен план на землищата на гр.Велинград и с.Драгиново.РЕШЕНИЕ №153

      Докл.:арх.Т.Енев

 1.  Издаване на Запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите, обезпечаваща авансово плащане за проект: „Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово”, по Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г. РЕШЕНИЕ №154

Докл.:Цв.Мяшкова, Т.Янков

       35. ПУП – план схема за трасе на подземен електропровод за ВКЗ за УПИ № VI-3124 – „Комунално-битови услуги”, кв.134 по плана на гр. Велинград – до сграда на „СИТИ ЦЕНТЪР СТЕЛЛА” ООД. РЕШЕНИЕ №155

 Докл.:арх.Е.Крайчева, инж.Д.Кафеджиева 

     36Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №156

Докл.:Ат.Вецов, Т.Янков 

Коментарите са изключени!