Обявление

На основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ и във връзка с Решение № 353/18.12.2018 г. на Общински съвет гр.Велинград се разрешава: Изработване на ПУП за частично изменение на плана за регулация  и застрояване за УПИ І- „Гробищен парк”, местност ”Сивек” землище Велинград,  съгласно Акт № 207/207/10.10.2018г. С настоящия подробен устройствен план се предвижда да се промени отреждането на имот 10450.8.197 от „Гробищен парк” съгласно заповед № 1477/04.10.2018г. в „Гробищен парк и Православен храм”. Обекта попада в местност „Сивек” по КК на град Велинград. С проекта за частично изменение на плана за регулация уличната и дворищната регулационна линия не се променят. Добавя се ново отреждане и „Православен храм” към УПИ І и по този начин той става с площ и отреждане както следва: УПИ І – „Гробищен парк и Православен храм” – 37 644 кв.м. С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно в УПИ І, както е показано в графичната част за застрояване на Православен храм. Спазват се всички нормативни отстояния от съседните имоти. Устройствената зона е „за Озеленяване”. Параметри на застояване: Етажност – 1/височина на стреха – 10м., Кинт – 1,2, Плътност на застрояване – 1%, Максимална озеленена площ – мин.40%. Проектът се намира в отдел „ТСУ” на община Велинград, ет. 1, стая № 2.     Арх. Е.Б. 03.01.2019 г.
Коментарите са изключени!