ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2019Г.

Уведомяваме и каним гражданите на община Велинград на публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Велинград за 2019 г.

ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.01.2019Г. / ВТОРНИК / ОТ 10.00 ЧАСА В ГОЛЯМА ЗАЛА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ с административен адрес: гр.Велинград, бул.”Хан Аспарух” № 35, ет.1 при следния дневен ред.

  1. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА ЗА  БЮДЖЕТ ЗА 2019 Г.
  2. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА НА ПРОГРАМА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА И ДНА ЗА 2019 Г.
  3. ПИТАНИЯ И СТАНОВИЩА ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ В ЗАЛАТА

ОБСЪЖДАНЕТО Е В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  ЧЛ.84, АЛ.6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ И ВЪВ ВРЪЗКА С НАРЕДБАТА ЗА СЪСТАВЯНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ, КАКТО И НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ/ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

ВАШИ СТАНОВИЩА И/ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ БИХТЕ МОГЛИ ДА ДАДЕТЕ, КАКТО СЛЕДВА:

А/ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА АДРЕС:  obshtina@velingrad.bg

Б/ ЧРЕЗ „ДЕЛОВОДСТВО”

Адресът на официалната електронна страница на община Велинград и мястото в Общината, на което можете да се запознаете с текстовете на хартиен носител са както следва:

1. страница : www.velingrad.bg, линк “обяви”, “обществени обсъждания”;

2. материали на хартиен носител:

2.1. кабинет №35, ет.3;

2.2. кабинет №14, ет.1

            С обявлението се кани местната общност, синдикални и бизнес организации, неправителствени организации, кметове и кметски наместници, общински съветници, медии.

 

 Финансова рамка

 

Д-Р  КОСТАДИН КОЕВ :

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

     

Коментарите са изключени!