ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

На основание Заповед №1591/28.10.2020 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на един брой  поземлен имот, частна общинска собственост, находящи се в гр.Велинград, общ.Велинград, а именно:

Поземлен имот с идентификатор 10450.502.1648 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, целият с площ от 188 кв.м. с начална тръжна цена в размер на 6 640 лв. без ДДС;

Стъпката за наддаване е в размер 10 на сто от началната тръжна цена.

Депозитът за участие в търга е в размер на 1 660 лв. и се внася до 15.30 часа на  23.11.2020 г. по сметка, посочена в тръжната документация.

Таксата за закупуване на тръжна документация е в размер на 96.00 лв. с ДДС, като същата се закупува на касата на Общинска администрация, ет.1, всеки работен ден от 9.00 часа до 15.30 часа, от 16.11.2020 год.  до 23.11.2020 год.

Краен срок за подаване на заявления за участие в търга: 16.00 часа на 23.11.2020 год.

Оглед и информация за обектите може да се получи всеки ден от 09.00 часа до 16.00 часа, от 16.11.2020 год.  до 23.11.2020 год. в отдел „ОСЗ“, ет.3, ст.32 на Община Велинград.

Дата и време за провеждане на търга: 24.11.2020 г. от 10.00 ч., малка заседателна зала на Община Велинград.При необходимост повторна процедура ще се проведе при същите условия, час и място на 01.12.2020 г., като срока за продажба на тръжна документация и внасяне на депозити се удължава до 15:30 часа на 30.11.2020 г. и  крайния срок за подаване на заявления за участие в търга е до 16.00 часа на 30.11.2020 година.

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ

Коментарите са изключени!