Обявление

На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 383/15.03.2021г. на Кмета на Община Велинград  се разрешава изработване на ПУП – схема за трасе на обект: „Присъединяване на водопровод за минерална вода от Сондаж №5 „Сярна баня” и КЕИ №7 в УПИ ХIІІ- „ За озеленяване”, кв. № 2561 /ПИ 10450.501.842/ до УПИ ІІ-7090-ИЖС , кв. № 256 /ПИ 10450.501.1954/ , по регулационен план и кадастрална карта на гр.Велинград.

               Целта на разработката е  да се определи трасе на нов водопровод за минерална вода.

Предвижда се присъединяването на трасето на новия подземен водопровод за минерална вода да започне от т.А- Сондаж №5 „Сярна баня” и КЕИ №7 ,  който се намира в УПИ ХIІІ- „ За озеленяване”, кв. № 2561 /ПИ 10450.501.842/,преминава на север до улица с о.т. 2001 и о.т.2000 /ПИ 10450.501.2987/ , продължава на изток   до УПИ ІІ-7090-ИЖС , кв. № 256 /ПИ 10450.501.1954/,  по регулационен план и кадастрална карта на гр. Велинград , ЕКАТТЕ 10450, Община Велинград, област Пазарджик- с възложител „ ЕЛЕНА-4” ООД.

             Дължина на новото трасе ще бъде 72 м.

             Дължина на съществуващ водопровод за минерална вода е 31 м.

      Заповедта и скицата с идейно предложение се намират в отдел „ТСУ” на община Велинград, ет.1, стая № 2.

Коментарите са изключени!