ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ  

по чл.127 ал.1 от ЗУТ

на

  1.ЧАСТИЧНО Изменение на Общ Устройствен план   на ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД (ОУПО)    , 

изготвен в изпълнение на ЗАДАНИЕ и ОПОРЕН ПЛАН по чл.125 от ЗУТ,

одобрени с Решение №136/28.05.2020г на Общински съвет-Велинград

2.РЕШЕНИЕ № ПК-04-ЕО/2021 ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА” на РИОСВ-Пазарджик на плана.

Информацията за преценяване необходимостта от екологична оценка

и

 Частичното изменение на „ОУП на ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД  (ЧИ ОУПО)”

са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 8.30 до 16.30 часа

във фоайето на първи етаж на сградата на Община Велинград,

както и на интернет страницата на Община Велинград:

( линк към публикацията  http://m.velingrad.bg/?p=48497 )

за оглед, информиране допълване,писмени становища, мнения, препоръки и възраженияна заинтересованите лица, които да могат да се представят в деловодството на Община Велинград

  в срок до 16.30часа на  02.06.2021г.(сряда).

Общественото обсъждане ще се проведе на 02.06.2021г.(сряда) 

от 17,30часа

в Голяма зала, ет.1  в сградата на Общинска администрация-

Велинград, бул.”Хан Аспарух”№35

За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:

арх.Тодор Енев – Главен архитект на Община Велинград,

тел.: 0888/924-841  0885/202-401;

e-mail: todor_enev@abv.bg.

Коментарите са изключени!