Обявление

    На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №1358/04.10.2021 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:

     Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за застрояване на УПИ VІІІ-държ. в кв.19 по плана на с.Грашево, Община Велинград.

      С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно за УПИ VІІІ-държ. в кв.19 до три етажа по следния начин: свободно застрояване, като се спазват всички нормативни отстояния от съседните имоти и през улиците, както е показано в графичната част със следните параметри: етажност до 3 етажа височина 10м.; плътност на застрояване- 60%; Кинт-1.2; озеленяване-40%; устройствена зона – Жм.

     Устройствената зона е жилищна с малка плътност и височина на застрояване.

     Промените са отразени със червен цвят в идейното предложение.

        Заповедта  се намира в сградата на Община Велинград.

АБ

05.10.2021 г.

Коментарите са изключени!