ОБЯВЛЕНИЕ

    На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №30/11.01.2022 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:

     Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ V-общ. в кв.6 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

       С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличната регулация не се променя. Дворищната регулация се променя по следния начин: югозападната регулационна линия на УПИ V се поставя в съответствие с имотната граница на ПИ 1328 по желание на собственика на ПИ 1328 и на основание §8 от ЗУТ, както е показано със зелен цвят в графичната част. Освен това УПИ V се отрежда за имот 1328. По този начин след направените промени имотите са с площ и отреждане, както слезва:

       УПИ V-1328 с площ 420 кв.м.

       УПИ VІ-общ. с площ 480 кв.м.

       С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно в УПИ V-1328 – свободно застрояване, като се спазват всички нормативни отстояния от съседните имоти и през улицата както е показано в графичната част със следните параметри: етажност до 3 етажа височина 10м.; плътност на застрояване- 60%; Кинт-1.2; озеленяване-40%; устройствена зона – Жм.

       Устройствената зона е „жилищна с малка плътност и височина на застрояването“

        Промените са отразени с зелен и червен цвят в идейното предложение.

        Заповедта  се намира в сградата на кметство с.Драгиново и Община Велинград.

АБ

14.01.2022 г.

Коментарите са изключени!