ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

     Община Велинград на основание чл.8, ал.10  от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград допълва приетата с Решение №11/27.01.2022 год. на Общински съвет – Велинград Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2022 год.  в раздели и части, както следва:

Раздел VІІІ. Продажби на общинска земя

т.1. По чл.35, ал.1 от ЗОС/публични търгове и конкурси/ с имоти:

 1/ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10450.502.680.1.2 обл. Пазарджик, община Велинград, гр.Велинград, п.к. 4600, бул.”Александър Стамболийски”№12, ет.1, вид собств.: Общинска частна, тип: За културна и обществена дейност, бр.нива:1, площ:    450.95 кв.м., Заповед за одобрение на КККР №РД-18-1214/06.06.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, АЧОС№1310/16.02.2022 г.;

 2/ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10450.502.300.1.7 област Пазарджик, община Велинград, гр.Велинград, п.к.4600, бул.”Хан Аспарух”№22, ет.1, вид собств.Общинска частна, тип За търговска дейност, бр.нива 1, площ по документ 72 кв.м.,  Заповед за одобрение на КККР №РД-18-1214/06.06.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, АЧОС№1308/16.02.2022 г.;

 3/ Поземлен имот с идентификатор 10450.503.514, област Пазарджик, община Велинград, гр.Велинград, п.к.4600, ул.”Македония” №3, вид територия: Урбанизирана, НТП: За друг вид обществен обект, комплекс, площ 345 кв.м./стар номер:5405, квартал:36, парцел:ХVІІ/ ведно със сграда с идентификатор 10450.503.514.1, област Пазарджик, община Велинград, гр.Велинград, п.к.4600, ул.”Македония” №3, вид собств.: Общинска частна, функц. предн.:Сграда-паметник на културата, брой етажи:2, брой самостоятелни обекти: 4, застроена площ: 162 кв.м., Заповед за одобрение на КККР №РД-18-1214/06.06.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, АЧОС № 1309/16.02.2022 г.;

т.2. Продажба на имоти по чл.35, ал.3 от ЗОС /продажба на земя частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда/ с имоти:

1/ Поземлен имот с идентификатор 10450.502.1433 по КККР на гр.Велинград, одобрени със Заповед № РД-18-1214/06.06.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, целият с площ от 262 кв.м., АЧОС№1234/06.01.2022 г.;

т.3  По чл.36, ал.1 от ЗОС-прекратяване на съсобственост/

  1/ Поземлен имот №1338 с площ от 100 кв.м., за който имот ведно с имот №1337 е образуван УПИ№ ХLІІ-1337,1338 в кв. 65 по плана на с.Драгиново, общ.Велинград, АЧОС№1125/17.02.2020 г.;

  2/ Поземлен имот №1383 с площ от 268 кв.м., за който имот ведно с имот №1073 е образуван УПИ№ VІ-1073,1383 в кв. 1 по плана на с.Драгиново, общ.Велинград, АЧОС№1194/25.08.2020 г.;

  3/ Поземлен имот №1410 с площ от 23 кв.м., за който имот ведно с имот №1409 е образуван УПИ№ ІХ-525,1409,1410 в кв.55 по плана на с.Драгиново, общ.Велинград, АЧОС№1126/19.02.2020 г.;

Коментарите са изключени!