РЕШЕНИЕ №51

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 21.02.2007г. с протокол №3.

                                                        ОТНОСНО:Изработване рекламен филм за

                                                                          Велинград.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

17

2

2

21

29

Общински съвет – Велинград

 Р Е Ш И:

          1.Възлага на Кмета на Община Велинград да проведе процедури по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки относно:

  • Изработване на ТV рекламен клип и видеофилм за Община Велинград.
  • Изработване на брошура, рекламен сувенир и рекламни офис материали.

2.Одобрява сумата от 15 хил.лв. /петнадесет хиляди лева/ за изпълнение на дейностите по т.1.

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                  /Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply