Сесия 2007-07-27

 1. 1.      ‘ПРЕДСТАВИТЕЛЕН МЛАДЕЖКИ ДУХОВ ОРКЕСТЪР – ДИМИТЪР МЕЧЕВ’
 2. Закупуване на апарат за хемодиализа за ‘МБАЛ-Велинград’ ЕООД, 15 240 лв.
 3. Отпускане на 3000лв. за почистване на нерегламентирани сметища
 4. Изменение на Наредбата за администриране на местните такси и цени на услуги
 5. Безвъзмездно ползване на обект ‘Зала знаме на мира’ от ОНЧ ‘Св.св. Кирил и Методий’
 6. Стопанисване и управление на ‘Спортна зала’ гр.Сърница от СОУ ‘Св.св.Кирил и Методий’
 7. Безвъзмездно ползване на стая №7 /стара сграда на Община Велинград/ от РПУ
 8. Определяне на междуобщинска таксиметрова стоянка в имот №3802, кв.107 Велинград
 9. Удължаване срок на Договор 38/17.02.06г. за наем на ОДЗ ‘Фантазия’
 10. Удължаване срок на Договор №123/12.05.04г., кв.130А Велинград
 11. Удължаване срок на Договор №127/17.05.04г., кв.130А  Велинград
 12. Удължаване срок на Договор №245/19.07.04г., магазин ‘Риба и рибни продукти’
 13. Удължаване срок на Договор №244/19.07.04г., кв.34 Драгиново
 14. Удължаване срок на Договор №234/14.07.04г., кв.34 Драгиново
 15. Удължаване срок на Договори №238, 239,240/15.07.04г., кв.27 Драгиново
 16. Удължаване срока на Договор №231/13.07.04г., с. Драгиново
 17.  Удължаване срока на Договор 43/01.02.05г., с.Света Петка
 18. Изменение и допълнение на Решение №75/30.03.07г.
 19. Изменение на Решение №210/31.05.07г.
 20. Изменение и допълнение на Решение № 238/28.06.07г.
 21. Отказ за изкупуване на недвижим имот в кв.75 Велинград
 22. ЧИПР в кв.75, Велинград
 23. Прокарване на ВиК през УПИ ІІІ-’За парк’ кв.184А и имот пл.№9015-пешеходна алея, Велинград
 24. Попълване на кад.план с нов имот в кв.107, Велинград
 25. Попълване на кад.план с нов имот в кв.322, Велинград
 26. ЧИПР в кв.25, с.Кръстава
 27. Ликвидиране на съсобственост в кв.481 Велинград, имот пл.№8042
 28. Ликвидиране на съсобственост в кв.481 Велинград, имот пл.№8043
 29. Ликвидиране на съсобственост в кв.601 Велинград, имот пл.№7971
 30. Обособяване на ново петно за трафопост, кв.45 Драгиново
 31. Ликвидиране на съсобственост в кв.68, Драгиново
 32. Ликвидиране на съсобственост, кв.49 Драгиново
 33. Промяна на улична регулация кв.851, Велинград
 34. Попълване на кадастъра с верни имотни граници, кв.207 имот №2180, Велинград
 35. Промяна на улична регулация кв.25а, Сърница
 36. Опрощаване на здравни осигуровки на Мевлюде Фере, Сърница
 37. Теглене на кредит-овърдрафт 30 000 лв. от  ‘Стройком’ ЕООД

     38.Продължаване договора за одит на ‘Стройком’ ЕООД с Маргарита   Тошкина

     39. Образуване на вилна зона ‘Начовото’

     40.Опрощаване на лихви от вземания на  ЕТ ‘Том и Нези 91- Тома Пачалов’

     41.Трансформиране на длъжност ‘старши юрисконсулт’ в ‘младши експерт’

     42.  Канализация на ‘Мариам’ ООД 15 590,76 лв.

     43. Съгласие за участие в Програма ‘САПАРД’ мярка 07

Все още няма коментари.

Leave a Reply