РЕШЕНИЕ №324

ОТНОСНО:Изпълнение на Договор №ВG161РО001/1.4-07/2010/024/- „Устойчиво и интегрирано развитие на гр.Велинград”.

На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА и изпълнението на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ,  след проведеното  поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

20

0

0

20

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

            Упълномощава Кмета на Община Велинград да подпише Запис на  заповед, която да представи пред Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие, във връзка с искане за изплащане на авансово плащане по проект: „Устойчиво и интегрирано развитие на гр.Велинград”, Договор № ВG161РО001/1.4-07/2010/024/.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 08.08.2012г., Протокол №14, точка 1 от дневния ред, по вх.№722/06.08.2012г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнението на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                         /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply