Сесия 2012-08-08

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

  1. Изпълнение на Договор №ВG161РО001/1.4-07/2010/024/- „Устойчиво и интегрирано развитие на гр.Велинград”. РЕШЕНИЕ №324
  2. Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник „Сондаж №4 „Власа”” на „Голден Груп” ООД – Велинград за обект „Цветни оранжерии” в кв.354 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №325
  3. Даване на съгласие за водопренос/водоподаване на минерална вода по общински водопровод и право на прокарване на водопровод за минерална вода на „Голден Груп” ООД – гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №326
  4. Стартиране на процедура за отдаване под наем на общински имот – килимарски цех, находящ се в кв.25а по плана на с.Света Петка. РЕШЕНИЕ №327
  5. Даване съгласие за право на прокарване на водопровод за минерална вода от „КИК” ЕООД гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ №328

                                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                       /Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply