Заповед №1257

На основание  чл.21, ал. 1, т. 8, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 42, ал. 1, ал.2 от Наредбата  по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, в изпълнение на Решениe № 306/26.07.2012 год. и Решение № 305/26.07.2012 год. и Решение № 304/26.07.2012год.  на  Общински съвет  Велинград

НАРЕЖДАМ:

        1.Да се проведе ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН  КОНКУРС  НА  УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ЗА ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО – частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 656/03.05.2012 год.,АЧОС № 655/03.05.2012г. находящи  се в С.МЕДЕНИ ПОЛЯНИ,ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД :

    -  УПИ № ІІ(две-римско) – общ. кв. 6(шест) с площ  495 кв. м.(четиристотин деветдесет и пет кв. м.) по плана на С.МЕДЕНИ ПОЛЯНИ,ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД с оценка 1980,00 лв. (хиляда деветстотин и осемдесет лв.)без ДДС.

   -УПИ № V(пет-римско)-общ.,кв. 10(десет) с площ 499 кв.м.(четиристотин деветдесет и девет кв.м.) по плана на С.МЕДЕНИ ПОЛЯНИ,ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД с оценка 1996лв.(хиляда деветстотин деветдесет и шест лв.) без ДДС.

       2. ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИЯТ КОНКУРС да се проведе на 19.09.2012 год. от 15.00 часа в малката зала на втория етаж в сградата на Общинска администрация. При неявяване на кандидати за обекта, по т. 1, повторни процедури да се проведат на 26.09.2012 год. в същия час и на същото място.

      3.Определям следните КОНКУРСНИ  УСЛОВИЯ:

                – най-висока цена

                – спазване отреждането по застроителният план

                - с предимство се ползват жителите на с.Медени поляни

      4.Депозит за участие в размер на 10 % от началната цена да се внася по сметка IBAN BG65   RZBB  9155  3320  0105  30, банков код RZBBBGSF  „ Райфайзенбанк-България”АД

      5.Конкурсната документация да се продава от 10.09.2012 год. във фронт- офиса на първия етаж в сградата на Общинска администрация със цена 98.00 лева

     6.Оглед на обектите може да се извършва всеки ден от 09 до 16 часа до 18.09.2012 г.    

     7.Предложения за участие в конкурса  да се приемат до 16 часа на  18.09.2012 год.       

     8.Към предложението за участие в конкурса се прилагат следните документи:

        За всички участници:

     -документ за закупена конкурсна  документация

     -документ за внесен депозит

   -декларация за запознаване със състоянието на обекта

   -удостоверение за липса на задължения към Община Велинград

   -нотариално заверено пълномощно, ако участието е чрез пълномощник

      За еднолични търговци и търговски дружества, допълнително да се приложат :

   -копие от съдебната регистрацията  на участника

   -удостоверение за актуално състояние

   -документ за данъчна регистрация и регистрация по ЗДДС/ако има такава/                                                                                 

   -удостоверение за наличие или липса на задължения към държавата по чл.87,ал.6  ДОПК.

        Настоящата заповед да се обяви и връчи по надлежният ред.

ИВАН ЛЕБАНОВ

Кмет на община Велинград

 

 

Изготвил:

Мариана Белухова

Гл. експерт отд.”УОС”

Съгласувал:

Юрист Владимир Десподски

Началник на отдел „Административно-правен”

Все още няма коментари.

Leave a Reply