РЕШЕНИЕ №234

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 12.08.2011г. с протокол №13.

ОТНОСНО: Разглеждане на Решение №220/28.07.2011г. след връщането му за ново обсъждане от Областен упавител на Пазарджишка област.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.45, ал.4 от ЗМСМА, след проведеното поименно гласуване  с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

22

1

0

23

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

Потвърждава Решение №220/28.07.2011г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply