Кметски наместници до октомври 2015г.

Име

Кметство/населено място Номер
Мустафа Исмаилов Бутрев Бутрева 03548/2227
Муса Али Чолак Бозьова
Али Халилов Ходжов Враненци 03458/2282
Алиш Мусов Бакалов Горна Дъбева 03548/2368
Пламен Росенов Пашалиев Цветино 03548/2271
Мехмед Мусов Чолаков Чолакова 03548/2228
Мехмед Мустафа Местан Юндола 0359/52735

            Кметските наместници са териториални органи на изпълнителната власт в населеното място. В населените места, които не са административен център на кметство, кметът на общината може да назначи за срока на мандата кметски наместници.

Кметските наместници изпълняват функции, възложени им от закона, подзаконови нормативни актове, решения на общинския съвет или от кмета на общината. Организират дейността по защита на населението при бедствия и аварии за територията, за която отговарят

Могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас и задължително вземат участие при обсъждането на въпроси, отнасящи се до населеното място.

Коментарите са изключени!