РЕШЕНИЕ №310

От извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.08.07г., протокол №13.

              

 ОТНОСНО:Създаване на кметства в нас.места

                                 Бутрева, Г.Дъбева, Враненци,

                                 Чолакова, Цветино и Юндола.

На основание чл.13 и чл.21, ал.1, т.16 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 и ал.2, чл.17, ал.1, т.3, чл.16, т.1 от ЗАТУРБ; §93 от ПЗР на ЗИДЗМИ; §13 от ЗР на ЗАТУРБ и §98 от ЗР на ЗИДЗМИ, таблица от ГД „ГРАО“ към 03.08.2007г., във връзка с писмо №91-00-30/16.08.2007г. на МРРБ и след проведено гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

23

0

0

23

29

Общински съвет Велинград:

 Р Е Ш И :

І.Определя като съответстващи на условията на ЗАТУРБ за създаване на кметства, населени места с назначени кметски наместници и отговарящи на условията за брой население към дата 03.08.2007г., населени места, както следва – Бутрева, Горна Дъбева, Враненци, Чолакова, Цветино, Юндола. Създава:

1.Кметство Бутрева с административен център Бутрева и територия на кметството – селищната територия, определена от строителните му граници и извънселищна територия, определена от границите на землището;

2.Кметство Горна Дъбева с административен център Горна Дъбева и територия на кметството – селищната територия, определена от строителните му граници и извънселищна територия, определена от границите на землището;

3.Кметство Враненци с административен център Враненци и територия на кметството – селищната територия, определена от строителните му граници и извънселищна територия, определена от границите на землището;

4.Кметство Чолакова с административен център Чолакова и територия на кметството – селищната територия, определена от строителните му граници и извънселищна територия, определена от границите на землището;

5.Кметство Цветино с административен център Цветино и територия на кметството – селищната територия, определена от строителните му граници и извънселищна територия, определена от границите на землището;

6.Кметство Юндола с административен център Юндола и територия на кметството – селищната територия, определена от строителните му граници и извънселищна територия, определена от границите на землището;

ІІ.Решението да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник“ чрез Областен управител.

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                /Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply