ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със заповед № 157/11.02.2014 г. на Кмета на община Велинград се разрешава:

Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план план за застрояване, засягащ УПИ № V-6121 в кв. 653 по плана на гр. Велинград, като се същия се измени одобреното застрояване и се предвиди ново застроително петно със следните параметри:

Етажност-3 етажа, височина на стрехата-10 м., плътност на застрояване-60%, Кинт-1, 2, плътност на озеленяване-40%. Новото застроително петно е с отстояния-3 м. от север и от юг;5 м. от изток и на1 м. от запад. На уличната регулация се предвижда и допълващо застрояване – свързано с основнота застрояване на 1 етаж с височина на стрехата-3 м..

Измененията са показани с червен цвят в скицата-идейно предложение.

Заповедта се намира в отдел „КРЗП” на община Велинград, ет. 1, стая № 2.

ДК

12.02.2014 г.

Коментарите са изключени!