РЕШЕНИЕ №50

 

Относно: Кандидатстване по национална кампания „За чиста околна среда – 2014г.”.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

            20

0

0

20

29

            Общински съвет – Велинград,

                                                                  Р  Е  Ш  И:

1.Дава съгласието си кметство с.Побит камът, чрез кмета Али Мустафа да кандидатства с проектно предложение  в с.Побит камък пред ПУДООС към МОСВ в национална кампания „За чиста околна среда – 2014г.“.

2.При одобрение на проектно предложение в с.Побит камък, упълномощава кмета на с.Побит камък Али Мустафа да сключи договора и изпълни дейностите по проекта.

Настоящото решение е прието на извънредно заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 10.02.2014г., Протокол №2, точка №2 от дневния ред, по вх. №74/05.02.2014г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия  по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                                     /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!