ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със заповед № 1685/20.12.2013 г. на Кмета на община Велинград се разрешава:

Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация, засягащ границите на УПИ № VІІ-7393, общ.; № ХVІІ-общ. и на УПИ № ХVІ-3798, 3799, 3800, 3801 в кв. 107 по плана на гр. Велинград, като:

1. За УПИ № VІІ-7393, общ. се отрежда и за имот пл. № 3805 и се допълва предназначението му с ново „”За общински пазар”;

2. Променят се северната граница на УПИ № ХVІІ-общ. и източната граница на УПИ № ХVІ-3798, 3799, 3800, 3801.

3. За новия УПИ № ХVІІ-общ. се допълва предназначението с ново „”За общински пазар”;

4. за УПИ № ХVІ-3798, 3799, 3800, 3801 се променя отрежда в УПИ № ХVІ-3798, 3799, 3800, 8135

5. Образува се нова улица с ос.т. 164-164а-163-163а-163б-163в за сметка на част от имоти пл. № 3799, 3800 и 8135, с цел достъп от улица до новообразувания УПИ № ХVІ-3798, 3799, 3800, 3801  и до УПИ № VІІ-общ. и УПИ № VІІІ-3790, 3791 в кв. 107;

6. Променя се част от източната и част от южната граница на УПИ № VІІ-7393, общ.

Измененията са показани със зелен и кафяв цвят в скицата-идейно предложение.

Заповедта се намира в отдел „КРЗП” на община Велинград, ет. 1, стая № 2.

ДК

06.02.2014 г.

Коментарите са изключени!