ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД ЗА ПЕРИОДА 01.07.2014Г. – 30.09.2014Г.

ДАТА

ОТНОСНО

ИЗПЪЛНИТЕЛ

РЕЗУЛТАТ

245/31.07.2014г Не прехвърля собствеността чрез замяна на недвижим имот–частна общинска собственост,съгласно АЧОС№767/13.03.2014г.,а именно:УПИ№ LІV(петдесет и четири-римско)-7315(седем хиляди триста и петнадесет) целия с площ 645(шестстотин четиридесет и пет)кв.м.,находящ се в кв. 3442 (три хиляди четиристотин четиридесет и две) по плана на гр.Велинград, общ.Велинград,отреден за жилищно строителство с недвижим имот собственост на Благовеста Георгиева Владимирова от гр.Велинград, ул.”Кория”№14, съгласно нотариален акт №12,том І,рег.№169,дело №12/2012год.,вписан в Служба по вписвания –РС Велинград под вх.№100,Акт 53,том І,дело 46/25.01.2012год. ,а именно:имот пл.№8205(осем хиляди двеста и пет) в кв.4023(четири хиляди двадесет и три) по плана на гр.Велинград,общ.Велинград с площ 449(четиристотин четиридесет и девет)кв.м.,попадащ в УПИ №ХХХVІІІ(тридесет и осем-римско) с отреждане „за озеленяване” от същия квартал. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Г.Янев ОбС не прехвърля собствеността съгласно текста.
246/31.07.2014г 1. Актуализира и допълва Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2014г. в част „Замяна и прекратяване на съсобственост“, като към  т.1 „Замяна“ се допълва с текста: „Имоти – частна общинска собственост Н.Шаламанов Програмата актуализирана и допълнена съгласно текста.
247/31.07.2014г                 1.Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10години на Народно читалище „Васил Левски-1904” – гр.Велинград, Булстат:112074397, със седалище и адрес на управление: гр.Велинград, бул.”Съединение” №181, кв.Каменица, вписано в регистъра на народните читалища под №270, вписано в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел при Пазарджишки окръжен съд по ф.д.№1092/1997г., върху следният недвижим имот – публична общинска собственост, съгласно АПОС №133/03.02.2014г. на Община Велинград, а именно: УПИ №ІІІ /три римско/, целият с площ от 1456 /хиляда четиристотин петдесет и шест/ кв.м., образуван от имот пл.№1116 /хиляда сто и шестнадесет/, находящ се в кв.252 /двеста петдесет и две/ по плана на гр.Велинград, Община Велинград, при граници и съседи на имота: от север – улична алея и УПИ №ХVІІІ-1117, 11180, от изток – улица с о.т.1951-1952-1953, от юг – улица с о.т.1951-1958-1957 и от запад улица с о.т.1957-1956. 2.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши всички законови процедури и сключи договор за безвъзмездно право на ползване на недвижимия имот. М.Белухова Поради ново искане от страна на Народно читалище”В.Левски” за включване в договора и на клауза за  плодонабиране или евентуално закупуване на имота се провеждат изискуемите процедури.
248/31.07.2014г
 1. Обявява за частна общ. собственост имот  – Обходна общинска улица „Доспатска” – по плана на гр. Сърница от о. т. 31, 32, 33, 7071, 72, 73, 74, 87, 86, 8081, 83, 147, 139, 140, 141, 15, 152, 1232, 233 с ширина 7 м. и два тротоара  по 2,5 м.  – ПОС в землището на гр. Сърница, засегната от парцеларния план на обект Път ІІІ – 843 – Обход на гр. Сърница, като същата съобразно предвижданията на плана да бъде с предназначение за Републикански път.
 2. Дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на имот ЧОС засегнат от парцеларния план на обект ІІІ – 843 обход на гр. Сърница от ос. т. 31, 32, 33, 7071, 72, 73, 74, 87, 86, 8081, 83, 147, 139, 140, 141, 15, 152, 1232, 233 с ширина 7 м. и два тротоара по 2,5 м.
Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.
М.Гунчева Изпълнено.ОбС дава съгласие.
249/31.07.2014г Приема отчет за дейността на Общински съвет – Велинград и неговите комисии за периода от м. януари 2014 г. до м.юни 2014 г. вкл. Я.Петрова Изпълнено съгласно текста.
250/31.07.2014г Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и  дейността на Общински съвет- Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация С.Стриглева Изпълнено.Измененията и допълненията публикувани.
251/31.07.2014г
 1. Общински съвет Велинград назначава експертна справка, в която външен експерт-икономист, след като прегледа необходимите счетоводни и други документи, при спазване и съобразяване разпоредбите и изискванията на Закона за защита на личните данни, да отговори на въпроса: какъв е размера на средната брутна работна заплата за Общинска администрация Велинград за всеки един от първите 6 месеца на 2014 г. /януари-юни, включително/ както и метода на изчисляването й.
 2. Избира за експерт-икономист Любомир Стоицев Црънчев – вещо лице, икономист от списъка на вещите лица към Окръжен съд Пазарджик.
 3. Определя възнаграждение на експерта-икономист в размер на 200 лева, платими от бюджета на Общински съвет Велинград.
 4. Приема договор за услуга и задължава Кмета на Община Велинград да сключи същия с експерта-икономист в 3-три дневен срок от влизане решението в сила.
Приложение : Договор за услуга
Ф.Ангелов Няма назначен експерт икономист.
252/31.07.2014г Приема Отчет за приходи и разходи и Баланс на „МБАЛ-Велинград” ЕООД за периода 01.01.2014г. – 30.06.2014г. Й.Петрова Изпълнено съгласно текста.
253/31.07.2014г                 Внася предложение за отпускане на персонална пенсия на Фати Али Келчева с ЕГН-0341206491 и адрес:с.Драгиново, Община Велинград, ул.”Пейо Яворов” №1. Ст.Кърпачева Преписката изпратена в НОИ.
254/31.07.2014г Одобряване съществуването на самостоятелни маломерни паралелки в училищата и маломерни полудневни групи към училищата за учебната 2014-2015г. Н.Стефанова Изпълнено съгласно текста на решението.
255/31.07.2014г Допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. Г.Янев М.Белухова Програмата допълнена съгласно текста.
256/31.07.2014г 1.Дава съгласие за преминаване на трасе със съответния сервитут за отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура по смисъла на чл.193 от ЗУТ на съществуващ довеждащ водопровод през недвижими имоти – публична и частна общинска собственост, засегнати от обект: „Строителство, реконструкция, рехабилитация на ВиК мреши и съоръжения на с.Грашево, Община Велинград”, финансиран от МЗХ, Държавен фонд „Земеделие” по Договор №13/321/00813 от 08.10.2010г., подробно посочени в приложение №1, приложение №2, приложение №3 и приложение №4, неразделна част от настоящето решение.2.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши всички законови процедури. М.Гунчева В процедура по изясняване собствеността на имотите около водопровода.
257/31.07.2014г Продажба чрез публично оповестен явен търг на поземлени имоти – земеделска земя по КВС за землището на гр.Велинград. Н.Шаламанов Предстои откриване на процедурата за продажба
258/31.07.2014г Продажба чрез публично оповестен конкурс или търг и одобряване на оценка за УПИ ХХІІІ-351-общ. в кв.29 на с.Драгиново. М.Белухова Издадена заповед №1222 от 01.09.14г за провеждане на търг с явно наддаване и заповед №1665 от 13.10.14г. за определяне на купувач.
259/31.07.2014г Одобрява пазарната оценка изготвена от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ”ООД гр.Пазарджик на общински поземлен имот №092103 с площ 0.238дка,овощна градина,девета категория в местността ”Чолаков чучур” по КВС на землище гр.Велинград върху който е учредено право на ползване по реда §4 от ЗСПЗЗ и която е в размер на 357лв.(триста петдесет и седем лева). В имота има застроена временна постройка за съхранение на селскостопански инвентар   собственост на Димитър Любенов Кехайов.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Н.Шаламанов Издадена Заповед №1848/07.11.2014г. за придобиване правото на собственост и стойността на земята е заплатена
260/31.07.2014г   1.Одобрява допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Велинград през 2014г., както следва: В част „Продажби т.2. По чл.35,ал.3(продажба на терени, върху които е реализирано ОПС),абз.”при подаване на заявление от собственици на законно построени сгради” с текста:ПИ№135043 с площ 2.882дка, полска култура, десета категория в местността”Лепеница” по КВС на землище гр.Велинград съгласно АЧОС №797/17.06.2014г. 2.Дава съгласие за продажба на общински недвижим имот – ПИ №135043(сто тридесет и пет нула четиридесет и три),целият с площ 2.882(две цяло и осемстотин осемдесет и две хилядни)дка,полска култура,десета категория,находящ се в местността”Лепеница” по КВС на землище гр.Велинград,община Велинград, частна общинска собственост съгласно АЧОС№797/17.06.2014г. 3.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ”ООД гр.Пазарджик за заплащане от Йорданка Благова Гъркова; Пенка Благова Гръчкова; Радка Аспарухова Гръчкова; Благой Георгиев Гръчков и Костадин Георгиев Гръчков на стойност от 1 009 лева(хиляда и девет лв.)Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Н.Шаламанов Издадена заповед №1685/16.10.14г. за определяне на купувач, стойността на имота е заплатена и изготвен договор за продажба
261/31.07.2014г   Одобрява           пазарната оценка изготвена от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик на общински поземлен имот №135012 с площ 0,604дка, използв.ливада, осма категория в местността „Лепеница” по КВС на землище гр.Велинград върху който е учредено право на ползване по реда на §4 от ЗСПЗЗ и която е в размер на 484лв. /четиристотин осемдесет и четири лева/. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Н.Шаламанов Издадена заповед №1570/25.09.14г. за придобиване правото на собственост и стойността на имота е платена
262/31.07.2014г 1.Одобрява допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Велинград през 2014г., както следва: В част „Продажби т.2. По чл.35,ал.3(продажба на терени, върху които е реализирано ОПС), абз.”при подаване на заявление от собственици на законно построени сгради” с текста:ПИ№142014 с площ 2.782дка,полска култура,девета категория в местността ”Клопотиново” по КВС на землище гр.Велинград съгласно АЧОС №783/15.05.2014г. 2.Дава съгласие за продажба на общински недвижим имот – ПИ №142014(сто четиридесет и два нула четиринадесет),целият с площ 2.782(две цяло и седемстотин осемдесет и две хилядни)дка,полска култура,девета категория,находящ се в местността ”Клопотиново” по КВС на землище гр.Велинград,община Велинград,частна общинска собственост съгласно АЧОС№783/15.05.2014г. 3.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ”ООД гр.Пазарджик за заплащане от Недко Димитров Тожаров на стойност от 1 391 лева(хиляда триста деветдесет и един лв.) Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Н.Шаламанов Изпълнено съгласно текста.Издадена заповед №1563 от 24.09.14г. за определяне на купувач, стойността на имота е платена и изготвен договор за продажба
263/31.07.2014г Одобрява пазарната оценка изготвена от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ”ООД гр.Пазарджик на общински поземлен имот №024021 с площ 0.205дка, нива, девета категория в местността ”Кемера” по КВС на землище с.Грашево върху който е учредено право на ползване по реда §4 от ЗСПЗЗ и която е в размер на 308лв.(триста и осем лева). Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Н.Шаламанов Издадена Заповед №1569/25.09.14г.за придобиване право на собственост и стойността на имота е платена  
264/31.07.2014г 1.Одобрява пазарната оценка на „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр. Пазарджик за определяне на пазарна цена от 371(триста седемдесет и един) лв. без ДДС на имот пл. 1230 попадащ в УПИ № ХХVІ-1232,1230-„за производство и услуги” на кв. 65 по плана на с. Драгиново, общ. Велинград. Площта на имота е 53кв.м. 2.Изпълнението на Решението се  възлага на Кмета на Община Велинград. М.Белухова Издадена заповед №1759 от 27.10.14г. за прекратяване на съсобственост. Сключен договор №712/24.11.14 год.
265/31.07.2014г    1. Ликвидира съсобствеността  чрез ПРОДАЖБА на   : - общински недвижим имот 241/504(двеста четиридесет и едно върху петстотин и четири) идеални части от УПИVІІ(седем-римско)-393(триста деветдесет и три),целият с площ 504(петстотин и четири)кв.м. в кв.47(четиридесет и седем) по плана на гр.Сърница,общ.Велинград,частна общинска собственост, съгласно АЧОС№812/10.07.2014год. за поправка на АЧОС№653/11.04.2012г. на  АЛИОСМАН АХМЕД КЕХАЯ. 2.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр. Пазарджик по оценителен протокол от м.юли 2014 год. в размер на  2170(две хиляди сто и седемдесет)лв. без ДДС за заплащане от АЛИОСМАН АХМЕД КЕХАЯ .Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. М.Белухова Издадена заповед №1212 от 28.08.14г. за прекратяване на съсобствеността. Сключен дог.№624/04.09.14г.
266/31.07.2014г 1. Ликвидира съсобствеността  чрез ПРОДАЖБА на   : - общински имот, представляващ имот пл. № 1159 ( хиляда сто петдесет и девет  ) с площ  62 кв. м. ( шестдесет и два  кв. м. ), попадащ в  УПИ № VІІ( седем-римско), отреден за имоти пл. № 609  (шестстотин и девет ) и пл.№ 1159 ( хиляда сто петдесет и девет ) в кв. 48 ( четиридесет и осем) по плана на гр. Сърница частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 802 / 17.06.2014  год. на  АХМЕД АХМЕДОВ ПАШОВ  . 2.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр. Пазарджик по оценителен протокол от м. юни 2014 год. в размер на 558,00 лв. (петстотин петдесет и осем лв.) без ДДС за заплащане от АХМЕД АХМЕДОВ ПАШОВ. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. М.Белухова Издадена заповед №1180 от 21.08.14г. за прекратяване на съсобственост. Сключен дог.№600/25.08.14г.
267/31.07.2014г 1. Ликвидира съсобствеността  чрез ПРОДАЖБА на   : - общински имот, представляващ имот пл. № 1158 ( хиляда сто петдесет и осем  ) с площ  58 кв. м. ( петдесет и осем кв. м. ), попадащ в  УПИ № VІ ( шест-римско), отреден за имоти пл. № 608  (шестстотин и осем ) и пл.№ 1158 ( хиляда сто петдесет и осем ) в кв. 48 ( четиридесет и осем ) по плана на гр. Сърница частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 801  / 17.06.2014  год. на СИМЕОН  ВАКЛИНОВ  СЕМЕРДЖИЕВ  . 2.Одобрява оценката от „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр. Пазарджик по оценителен протокол от м. юни 2014 год. в размер на 522,00 лв. ( петстотин двадесет и два лв. ) без ДДС за заплащане от СИМЕОН  ВАКЛИНОВ  СЕМЕРДЖИЕВ Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. М.Белухова Издадена заповед №1758 от 27.10.14г. за прекратяване на съсобственост. Сключен дог.№599/25.08.14г.
268/31.07.2014г Община Велинград да кандидатства с проект „Строителство на наблюдателен пункт – кула за откриване на горски пожари в ранен стадий и мониторинг на околната среда в имот 154001, м.”Брези”, землището на гр.Велинград и закупуване на средства за наблюдение и комуникация”” по мярка 226 – „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” по изпълнение на Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. Дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Общински план за развитие на Община Велинград за периода 2007-2013г.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Д.Салкина Изпълнено.Общината е кандидатствала с проекта.
269/31.07.2014г Не одобрява пазарната оценка на „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр. Пазарджик за определяне на пазарна цена на правото на прокарване на водопровод  за минерална вода собственост на „ДЕВИ” ЕООД – гр. Велинград . М.Полежански ОбС не одобрява съгласно текста.
270/31.07.2014г Даване на съгласие за учредяване право на прокарване-сервитут на съществуващ водопровод за минерална вода на „АРЕНА ХОТЕЛС”ЕООД гр.София за хотел „Здравец”. М.Полежански Изпълнява се- издадена заповед № 1877/11.11. 2014г.,
271/31.07.2014г Изпълнение на Решение №487/10.07.14г. на Министерския съвет за прехвърляне безвъзмездно на Община Велинград водопровод с помпена станция за минерална вода „Чепино”. М.Полежански Изпълнено. Има преда-вателно-приемателен протокол с вх.№ 008-04-1363/02.09.2014г. със СБР-НК ЕАД.
272/31.07.2014г 1.Разрешава изработване на ПУП – за ЧИ на плана за регулация, като за сметка на УПИ І-5 „За ИВС” да се образува следният нов: УПИ ХХVІ-26 „За хотел, СПА център, басейн, търговия и услуги” с площ 2076кв.м. 2.Дава съгласие за проект ЧИ на плана за регулация като за сметка на УПИ І-5 „За ИВС” да се образува следният нов: УПИ ХХVІ-26 „За хотел, СПА център, басейн, търговия и услуги”, с площ 2076кв.м., масив 137, местност „Делове” в землището на Велинград, ЕКАТТЕ 10450.                3.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1 и т.2. Д.Холянов Изпълнено.Издадена заповед №2083 от 01.12.2014г.
273/31.07.2014г Даване съгласие за одобряване на проект за ЧИПРЗ в кв.18 по плана на с.Медени поляни. С.Бошнак Изпълнено със заповед на кмета.
274/31.07.2014г Даване съгласие за одобряване на ПУП за изменение на регулацията в кв.13А по плана на с.Биркова, Община Велинград. С.Бошнак Изпълнено със заповед на кмета.
275/31.07.2014г 1.Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост относно проект за частично изменение на плана за регулация за УПИ ІІ- За училище в кв.226 по плана на гр.Велинград, като се изменя уличната регулация на улици с осови точки 2223а-2209-2208, ос.т.2208-2237, ос.т.2240-2239-2238-2237, като се поставя в съответствие с имотните граници на имот пл.№1463 в същия квартал съгласно кафявите линии и щрихи в скицата – проект. По този начин се изменя и дворищната регулация на УПИ ІІ- За училище в кв.226 по плана на гр.Велинград. 2.Премахва улица с ос.т.2223А, 2240А, като поставя западната регулационна линия на УПИ ІІ- за училище в кв.226 по плана на гр.Велинград в съответствие със западната имотна граница на имот 1463 в същия квартал съгласно кафявите линии в скицата-проект. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Д.Кондева Изпълнено със заповед №1500 от 09.09.2014г.
276/31.07.2014г 1.Разрешава изработване на ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя – п.и.№295053 с НТП полска култура с площ 834кв.м., с цел образуване на нов у.п.и.№LІІІ-53 – „За производство, търговия и услуги” с площ 834кв.м. и ПУП – Парцеларен план за трасета на ново водопроводно отклонение Ф40мм ПВЦ и нов подземен ел.кабел НН до 380V с цел водоснабдяване и осигуряване на електроенергия за имота, в масив №295, местност „Горна Мариница”, землище на с.Драгиново, Община Велинград, Област Пазарджик.2.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1. Ив.Шулева В процедура по изпълнение.
277/31.07.2014г   Дава съгласието си в качеството си на орган управляващ общинска собственост относно изготвяне на проект за частично изменение плана за регулация на нова улица с о.т.№№28А-31А-43А в кв.10 по плана на с.Цветино, Община Велинград.                Със заявлението се иска разрешение за изработване на проект за ЧИПР.     С проекта за ЧИПР, уличната регулация се променя, като се образува нова улица с о.т.№№28А-31А-43А с ширина 6м, за сметка на части от УПИ №ІV-141,142; V-146,147; VІІ-145 и VІІІ-144.                Квартал 10 се разделя от новообразуваната улица на два нови квартали: кв.10 и кв.10а, като номерата на парцелите се запазват по плана на с.Цветино, Община Велинград.     Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. С.Бошнак Изпълнено със заповед на кмета.
278/31.07.2014г Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост относно проект за частично изменение на плана за регулация за УПИ ХІХ-297 и ХХХІІ-297 в кв.18 по плана на с.Юндола, както следва: -изменя уличната регулация на улица с осови точки №187-189-190-191, като се измества по съществуващата на място улица със същите осови точки и ширина в кв.18 съгласно кафявите линии и щрихи в скицата-проект; -образува се нова улица с ос.т.№189а-215 с ширина 7м и нов квартал 18А; -дворищната регулация се изменя, като за сметка на УПИ ХІХ-297 и ХХХІІ-297 в кв.18 се образува един нов УПИ – ХІХ-297 в съответствие с имотните граници на имот пл.№297 и за сметка на УПИ V-Почивна станция /общински/ се образуват два нови УПИ – V-532 и ХХХVІІІ-532 в същия квартал съгласно зеления и кафявия цвят в скицата – проект. -в частта план за застрояване в новообразуваните УПИ се предвиждат строителни петна за сгради до три етажа, с височина на стрехата до 10м, Кинт-1,2 и при отстояния съгласно приложената скица-проект. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Д.Кондева Изпълнено със заповед №1497 от 09.09.2014г.
279/31.07.2014г Увеличаване капитала на „МБАЛ-Велинград” ЕООД. МБАЛ Изпълнено съгласно текста на решението.
280/31.07.2014г Изменение и допълнение на Решение №42/30.01.2014г. на ОбС – Велинград относно сключен договор с „Фактор плюс” ЕООД. Вл.Десподски Изменението направено съгласно текста на решението.
281/31.07.2014г Не дава съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от водоизточник Сондаж № 4 „Власа” на Находище за минерална вода „Велинград-Каменица”- № 16 от Приложение № 2 към чл. 2 от Закона за водите на ЕТ”Дани-Илия Пашов”-Велинград. М.Полежански ОбС не дава съгласие съгласно текста на решението.
282/26.08.2014г. Потвърждава решение №250/31.07.2014г. на Общински съвет – Велинград, в частта му, в която е предвидено обратно действие, а именно §2 от Заключителните разпоредби на Правилника за изменеине и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОбС-Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общнска администрация, след връщането му за ново обсъждане от Кмет на Община Велинград. Вл.Десподски ОбС потвърждава решението.
283/26.08.2014г                 Отменя Решение №269/31.07.2014г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Кмет на Община Велинград. М.Полежански ОбС отменя решението.Внесен е проект за ново решение
284/26.08.2014г Потвърждава Решение №281/31.07.2014г. на Общински съвет – Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Кмет на Община Велинград, със следните мотиви: 1.Постъпила жалба с вх.№603/25.08.2014г. от граждани на гр.Велинград, ж.к.Каменица; 2.Заделяне на резерв от количество минерална вода за задоволяване на социални и обществени нужди /училища, детски градини, обществени сгради и др./.   ОбС потвърждава решението.
285/26.08.2014г 1.Разрешава  сключване на договор на два броя помещение с квадратури 24кв.м. и 16кв.м. ведно с общо ползване на входно антре, външна тоалетна, външна чешма, маса и седем стола, находящи се в с.Бозьова, собственост на Сребрин Алдинов Бозев, Община Велинград, Обл.Пазарджик за срок от 25.08.2014г. до 25.12.2014г.        2.Помещенията да се ползват за Кметство на с.Бозьова. Разходите за ток, вода, такса битови отпадъци и данъци са за сметка на наемодателя. Определя месечна наемна цена в размер на 36,00лв.                3.Упълномощава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по сключване на договора.  Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Б.Чинков Изпълнено.Сключен договор №615 от 29.08.2014г.
286/26.08.2014г 1.Упълномощава Кмета на Община Велинград да подпише Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер на 43 345,50лв. /четиридесет и три хиляди триста четиридесет и пет лева и петдесет стотинки/ за обезпечаване на 110% от заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ 36/3/3131178 от 06.08.2014г. по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие“ за  „Подобряване на туристическата информационна инфраструктура и оборудване за атракции на открито“, сключен между Община Велинград, Сдружение „МИГ Белово, Септември и Велинград“ и ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.                2.Възлага на кмета на Община Велинград да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор №36/3/3131178 от 06.08.2014г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция.                Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Д.Салкина Издадена запис на заповед.
287/25.09.2014г Избира Александър Иванов Гагов- заместник председател да председателствува заседанието на Общински съвет – Велинград на 25.09.14г., както и да подпише решенията и протокола от същото заседание. Архив Изпълнено съгласно текста.
288/25.09.2014г Приема отчет по изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода м.април 2014г. – м.юни 2014г.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Я.Петрова Изпълнено съгласно текста.
289/25.09.2014г 1.Дава съгласие за разкриване на Център за настаняване от семеен тип с общ капацитет 24 потребители /14+10/, считано от 02.09.2014г. по проект „Шанс за всяко дете” и от 01.08.2015г. като дейност делегирана от държавата. Център за настаняване от семеен тип се намира в сграда на адрес:                Гр.Велинград, ул.”Славянска” №5 и №5”б” 2.Увеличава капацитета на Дневен център за деца с увреждания „Надежда” – Велинград с 12 /дванадесет/ потребители в сила от 01.01.2015г. Дневен център за деца с увреждания „надежда” се намира в сграда на адрес: Гр.Велинград, ул.”Гео Милев” №6. 3.Задължава Кмета на Община Велинград да изпълни процедурите по т.1 и т.2. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Н.Стефанова Услугата е разкрита.
290/25.09.2014г 1.Дава съгласие за запазване на услугите в „Звено за социални услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж гр.Велинград” като се финансира 12 месеца със собствени средства, считано т 01.11.2014г. Н.Стефанова Услугата стартира съгласно съгласно текста на решението.
291/25.09.2014г                                1.Приема информация за състоянието и тенденциите за развитие на училищната мрежа и мрежата за детски заведения в Община Велинград за учебната 2014/2015г. Н.Стефанова ОбС приема информацията.
292/25.09.2014г Одобрява допълнение в Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2014г. Г.Янев Допълнението на програмата е направено съгласно текста на решението.
293/25.09.2014г 1.Дава съгласие и упълномощава Кмета на Община Велинград да сключи Предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ между Община Велинград и „ИЛВЕС” ЕООД ЕИК:112666406, с който да се измени дворищната регулация между УПИ № ХLV-1983, 1984, 6727, 6729, 6730, 7198, 8230, 6737, 8680 – „За ЖС, търговия, услуги и басейн”, кв.3441 и ПИ пл.№7313, с площ от 899 кв.м., попадащ в УПИ №ІІ – „За ЖС, търговия и услуги”, кв.3441, като към УПИ № ХLV-1983, 1984, 6727, 6729, 6730, 7198, 8230, 6737, 8680 – „За ЖС, търговия, услуги и басейн”, кв.3441 се присъединява ПИ пл.№7313, с площ 899кв.м., попадащ в УПИ №ІІ – „За ЖС, търговия и услуги”, кв.3441 и се образува нов УПИ № ХLV-1983, 1984, 6727, 6729, 6730, 7198, 8230, 6737, 8680, 7313 – „За ЖС, търговия, услуги и басейн” с площ от 5 000 кв.метра, кв.3441 по плана на гр.Велинград, съгласно изготвеното Задание и Идейно предложение за ЧИПР. 2.Увеличената, във връзка с изменение на регулацията, площ на УПИ № ХLV-1983, 1984, 6727, 6729, 6730, 7198, 8230, 6737, 8680, 7313 – „За ЖС, търговия, услуги и басейн”, кв.3441 в размер на 899кв.м. следва да се заплати от „ИЛВЕС” ЕООД, ЕИК:112666406 след одобряване на оценка на лицензиран оценител от Общински съвет – Велинград, преди подписване на окончателен договор. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Г.Христозов Подписан предварителен договор №682 от 31.10.14г.
294/25.09.2014г 1.Продава недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: -УПИ №ХVІІ /седемнадесет-римско/-5673 /пет хиляди шестстотин седемдесет и три/ с площ 335 /триста тридесет и пет/ кв.м., находящ се в кв.16 /шестнадесет/ по плана на гр.Велинград, Община Велинград, съгласно АЧОС №815/20.08.2014г. на Груда Генева Боянова, Петър Христов Боянов, Радка Христова Димитрова, собственици на сграда, построена въз основа на учредено право на строеж върху общинска земя, съгласно Договор за отстъпено право на строеж от 17.03.1970г. и Договор за доброволна делба Рег.№2132/09.07.1990г., вписан в Служба по вписванията при Районен съд – Велинград с вх.№771А-157, т.І, д.№897/09.07.1999г. 2.Определя пазарна цена на имота, описан подробно в т.1 в размер на 8250 /осем хиляди двеста и петдесет/лв. с ДДС въз основа на пазарна оценка по оценителен протокол от 02.09.2014г. на лицензиран оценител „Комплексинвест” ООД – Пазарджик. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. М.Белухова Издадена заповед №1720/21.10.2014г. за продажба на общинския имот
295/25.09.2014г 1.Продава  недвижим имот-частна общинска собственост,а именно: -УПИ № VІІІ ( осем – римско)- общински  с площ 429 кв.м. ( четиристотин двадесет и девет кв. м. ) ,находящ се в кв. 99 ( деветдесет и девет ) по плана на с. Драгиново, общ.Велинград, съгласно АЧОС № 44 / 15.05.1998 год. на ИВАНКА  ИЛИЕВА АНГЕЛОВА  и ДАНЧО САНДОВ АНГЕЛОВ,собственици на  етаж, построен въз основа на учредено право на строеж върху общинска земя,съгласно Нотариален акт № 107, том І,рег.№ 1510, дело № 103 / 2010 год., вписан в Служба по вписванията при Районен съд-Велинград  с вх.№ 954 / 07.07.2010 год., Акт №155, том ІІІ, дело № 501 / 2010 год. 2.Определя пазарна цена на имота,описан подробно в т.1 в размер на 2781,60 лв. ( две хиляди седемстотин осемдесет един лв. и 0,60 ст. ) с ДДС въз основа на пазарна оценка по оценителен протокол от 02.09.2014год. на лицензиран оценител”Комплексинвест”ООД-Пазарджик . Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. М.Белухова Издадена заповед №1707 от 20.10.14г. за определяне на купувач. Сключен дог.№689/10.11.14г.
296/25.09.2014г 1.Продава  недвижим имот-частна общинска собственост,а именно: -105 / 445 ид.ч. (сто и пет върху четиристотин четиридесет и пет ид. ч.) от УПИ № ХХV  (двадесет и пет  – римско) – 8707 (осем хиляди седемстотин и седем)  с площ 445 кв.м. (четиристотин  четиридесет и пет кв. м.) ,находящ се в кв. 196 (сто деветдесет и шест) по плана на гр. Велинград, съгласно АЧОС № 816 / 01.09.2014 год. на МАРИАНА КРЪСТЕВА ГИНЕВА – ХРИСТОВА И ПЕТЯ КРЪСТЕВА ШУЛЕВА,собственици на  етажи, построени въз основа на учредено право на строеж върху общинска земя,съгласно Нотариален акт № 180, том І, нот. дело № 289 / 1966 год.. 2.Определя пазарна цена на имота ,описан подробно в т.1 в размер на 1763,00 ( хиляда седемстотин шестдесет и три )лв. с ДДС въз основа на пазарна оценка по оценителен протокол от 09.09.2014год. на лицензиран оценител”Комплексинвест”ООД-Пазарджик . Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. М.Белухова Издадена заповед №1706 от 20.10.14г. за определяне на купувач. Сключен дог.№ 683/31.10.2014год.
297/25.09.2014г Отлага разглеждането на предложението за  прекратяване на  съсобствеността между Община Велинград и  АНГЕЛ ИВАНОВ ЯМАКОВ, ИВАНКА АНГЕЛОВА ЯМАКОВА И БОРИС АНГЕЛОВ ЯМАКОВ върху  УПИ № ІV (четири – римско) – ИВС, кв. 2 (две) по плана на с. Юндола,общ.Велинград  чрез ПРОДАЖБА  частта на Общината за следващо заседание.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.   М.Белухова Отложено за разглеждане съгласно текста.
298/25.09.2014г   1.Прекратява  съсобствеността между Община Велинград и  Росица Георгиева Лебанова върху  УПИ № ХХV (двадесет и пет – римско) – „ за отдих, спорт, обслужващи дейности и заведение за хранене”, кв. 29 (двадесет и девет) по плана на с. Юндола, общ.Велинград  чрез ПРОДАЖБА  частта на Общината, а именно : - 90 / 810 идеални части (деветдесет върху осемстотин  и десет идеални  части)  от УПИ № ХХV (двадесет и пет-римско) – „ за отдих, спорт, обслужващи дейности и заведение за хранене” целият с площ 810 кв.м.  (осемстотин и десет кв. м.) в квартал 29 (двадесет и девет) по плана на с. Юндола, общ. Велинград, частна общинска собственост, съгласно АЧОС№ 814/29.07.2014 год. на  РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ЛЕБАНОВА. 2.Определя пазарна цена в размер 1080,00 лв. ( хиляда и осемдесет лв.) без ДДС въз основа на пазарна оценка по оценителен протокол от м. август 2014г. на „Комплексинвест” ООД. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. М.Белухова Издадена заповед №1705 от 20.10.14г. за прекратяване на съсобственост. Сключен дог.№ 671/22.10.2014год.
299/25.09.2014г 1.Общински съвет- Велинград, предоставя и възлага стопанисването на обект „Топлопровод за минерална вода „Чепино” с помпена станция” – публична общинска собственост, на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД – Велинград с ЕИК 822106633 и адрес на управление: гр.Велинград, ул.”Академик Иван Павлов”, №1А за срок от 10 /десет/ години. 2.Средствата за поддръжка на обекта фирмата да събира от таксата за извършване на услугата „Водоподаване/водопренос” одобрена от Общинския съвет по предложение на Кмета на Общината и съгласувана от „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД –Велинград. 3.Прехвърлянето на обекта да стане след монтиране на помпите от Община Велинград. 4.Упълномощава Кмета на Община Велинград Иван Георгиев Лебанов да сключи Договор за предоставяне и възлагане стопанисването на обект „Топлопровод за минерална вода „Чепино” с помпена станция” с „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” ЕООД –Велинград с ЕИК 822106633 и адрес на управление: гр.Велинград, ул.”Академик Иван Павлов”, №1А, представлявано от управителя Борис Атанасов Голомехов. 5.Дава съгласие да се инсталира охранителна апаратура на Гранд хотел „Велинград” за охрана на техните шахти на водопровода им за минерална вода в Помпена станция на общинския обект „Топлопровод за минерална вода „Чепино” с помпена станция”, като се охранява с тази апаратура и помпената станция на Общината. Упълномощава Управителя на „ВКТВ” ЕООД да сключи Договор за съвместна дейност с Гранд хотел „Велинград”, като разходите по охраната на общинската помпена станция е за сметка на Гранд хотел „Велинград”. 6.Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. М.Полежански Изпълнено. С ВКТВ ЕООД е сключен дого-вор № 791/ 27.11.2014г. и Пре-давателно-приема-телен протокол вх. № 008-04-1791/24. 11.2014г.
300/25.09.2014г                 1.Одобрява оценката на право на водопрокарване – сервитут на съществуващ водопровод за минерална вода собственост на „ДЕВИ” ЕООД – гр.Велинград с ЕИК 112653526 на „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за определяне на пазарна цена на правото на прокарване на водопровод за минерална вода с дължина на водопровода в общинска земя 208,0 /двеста и осем/ м  в улична регулация, диаметър на водопровода Ф=50х8,4 /петдесет по осем цяло и четири десети/ мм от PPR и площ на сервитута 135,20 /сто тридесет и пет цяло и двадесет стотни/кв.м., като пазарната цена на правото на прокарване на водопровода /сервитута/ е 676,00лв. /шестстотин седемдесет и шест лева/ без ДДС. 2.Изпълнението на решението се възлага на Кмета на Община Велинград. М.Полежански Изпълнява се. Изда-дена заповед №1871 от 10.11.14г. за  право на водопрокарване. Не е сключен още договор.
301/25.09.2014г 1.Одобрява оценката на право на водопрокарване – сервитут на съществуващ водопровод за минерална вода собственост на „АРЕНА ХОТЕЛС” ЕООД – София на „КОМПЛЕКСИНВЕСТ” ООД гр.Пазарджик за определяне на пазарна цена на правото на прокарване на водопровод за минерална вода собственост на „АРЕНА ХОТЕЛС” ЕООД – гр.София с ЕИК 201648965 с дължина на водопровода в общинска земя 1876,00л.м. /хиляда осемстотин седемдесет и шест л.м./ в улична регулация, диаметър на водопровода Ф=90мм от PPR. Площта на сервитута е 1294,44кв.м., като пазарната цена на правото на прокарване на водопровода /сервитута/ е 6472,00лв. /шест хиляди четиристотин седемдесет и два лева/ без ДДС 2.Изпълнението на решението се възлага на Кмета на Община Велинград. М.Полежански Издадена заповед №1877 от 11.11.14г. за прокарване на водопровода.
302/25.09.2014г 1.Общински съвет – Велинград дава съгласие за изменение на  Разрешително за водовземане от минерална вода №01610122/18.07.2008г. на „Елбрус Холидейс” ЕООД – Велинград с ЕИК №131059318 от водоизточник Сондаж №4 „Власа” на Находище за минерална вода „Велинград-Каменица” №16 от Приложение №2 към чл.2 от Закона за водите като денонощния дебит от 0,2 /нула цяло и две десети/ л./сек. за 365 /триста шестдесет и пет/ дни в годината се увеличи с 0,3 /нула цяло и  три десети/ л./сек.и стане 0,5 /нула цяло и пет десети/ л./сек., а обемът се увеличи с 9460,8 /девет хиляди четиристотин и шестдесет цяло и осем десети/ куб.м./год. и от 6307,2 /шест хиляди триста и седем цяло и две десети/ м3/год. стане на 15768,0 /петнадесет хиляди седемстотин шестдесет и осем /куб.м./год. 2.Таксата за разрешения допълнително обем минерална вода от 9460,8 /девет хиляди четиристотин и шестдесет цяло и осем десети /куб.м./год. се заплаща на Община Велинград по Тарифата определена в Решение №96/23.02.2012г. на Общински съвет – Велинград. 3.Възлага изпълнението на решението на кмета на Община Велинград. М.Полежански Изпълнено.Издадено Решение №1872 от 10.11.14г. за изменение на Разрешително за водовземане.
303/25.09.2014г                 1.Открива процедура за ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ   на 1 бр. (един бр.) урегулиран  поземлен  имот по плана на с.Магерово, кметство Абланица, общ.Велинград, а именно: -          УПИ№ІІ(две-римско)-общ.целият с площ от 485(четиристотин осемдесет и пет) кв.м.,находящ се в кв.5(пет),общинска собственост,съгласно АЧОС №810/03.07.2014 г. 2.Определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка на „Комплексинвест”ООД-гр.Пазарджик от 28.08.2014год. за продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на урегулиран поземлен имот УПИ №ІІ(две-римско)-общ. целия с площ 485(четиристотин осемдесет и пет)кв.м.,находящ се в кв.5(пет) по плана на с.Магерово, кметство Абланица, общ.Велинград като начална цена на търга в размер на 1940(хиляда деветстотин и четиридесет)лв. без ДДС. 3.Избира за членове на комисията  по провеждане на търга.следните общински съветници:
 • Т.Шейнов
 • Т.Пачалов
 • Й.Аршинков
 • Ис.Тюфекчиев
Резерви: Ек.Каферинова и С.Хисар Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.
М.Белухова Издадена заповед №1708 от 20.10.14г. за продажба чрез търг с явно наддаване.
304/25.09.2014г 1.Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем на общински обект чрез публично оповестен конкурс, а именно: помещение с площ 37,140 /тридесет и седем цяло сто и четиридесет/ кв.м., находящо се на първи етаж на двуетажна масивна сграда, построена в УПИ ХІV-2555 в кв.354 по плана на гр.Велинград – частна общинска собственост /АЧОС №39/19.01.2006г./ за срок от 5 /пет/ години. 2.Определя начална конкурсна наемна цена за горепосоченото помещение в размер на 7,43лв./седем лева и четиридесет и три ст./ без ДДС. 3.Определя следните конкурси условия:
 • Помещението да се ползва за спортна зала, като разходите по промяна на предназначението на помещението и дължащите се по обикновеното му ползване са за сметка на спечелилия конкурса.
4.Спечелилия конкурса да съгласува с гл.архитект на Община Велинград необходимите законови изисквания съгласно ЗУТ. 5.Определя за членове на комисията по провеждане на конкурса следните общински съветници:
 • Т.Шейнов
 • Т.Пачалов
 • Й.Аршинков
 • Ис.Тюфекчиев
Резерви: Ек.Каферинова и С.Хисар Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.
Й.Петрова Издадена заповед №1854 от 07.11.14г. за  провеждане на конкурс за отдаване под наем.
305/25.09.2014г 1.Актуализира и допълва Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2014г. в част „Замяна и прекратяване на съсобственост“, като към  т.1 „Замяна“ се допълва с текста: „Имоти – частна общинска собственост Г.Янев Програмата актуализирана и допълнена съгласно текста.
306/25.09.2014г Дава съгласието си в качеството си на орган управляващ общинската собственост относно одобряване на проект за ЧИПР на УПИ №ІІ, ІІІ, ІV, ХV и ХVІ в кв.12 по плана на с.Мече корито, Община Велинград. С проекта за ЧИПР, дворищната регулация се изменя, като се променят УПИ №ІІ, ІІІ, ІV, ХV и ХVІ в кв.12 съобразно съществуващите огради и за сметка на УПИ №ІІІ и ІV се образува нов УПИ №ХІХ – „За търговия и услуги” съгласно приложената скица проект за ЧИПР по плана на с.Мече корито, Община Велинград. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. С.Бошнак Изпълнено със заповед на кмета.
307/25.09.2014г Дава съгласието си в качеството си на орган управляващ общинската собственост относно одобряване на проект за частично изменение плана за УПИ №VІ – Кметство и услуги в кв.8 по плана на с.Пашови, Община Велинград. Със заявлението се иска разрешение за одобряване на проект за ЧИПР. С проекта за ЧИПР, дворищната регулация се изменя, като за сметка на VІ – Кметство и услуги се образува нов УПИ №ХVІІ – общински в кв.8 по плана на с.Пашови, Община Велинград. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. С.Бошнак Издадена заповед №1840 от 06.11.14г.за одобряване на проекта за ЧИПР.
308/25.09.2014г                 Разрешава изработването на ПУП – нов план за регулация на гр.Велинград, включващ кадастрални райони 505, 506, 507 и 508 по плана на гр.Велинград. С плана за регулация дворищно-регулационните линии на имотите, попадащи в тези кадастрални райони се поставят в съответствие с имотните граници на имотите. Улично- регулационният план  не се изменя. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Д.Кафеджиева Изпълнено. Започната процедура по изработване на ПУП.
309/25.09.2014г Дава съгласие в качеството си на орган, управляващ общинската собственост /в конкретния случай на УПИ Х-6840-„За парк” в кв. 143 по плана на гр. Велинград и на имот пл. № 7300/ по издадена Заповед № 1081/01.08.2014 г. на Кмета на Община Велинград за одобряване на ПУП-ПР, засягащ УПИ Х-6840-„За парк” в кв. 143 по плана на гр. Велинград, като към същия се присъединява ПИ № 7300 и се образува нов: УПИ Х-6840,7300-„За парк”. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград Д.Кафеджиева Изпълнено. Издадена Заповед на Кмета № 1081/01.08.2014 г.
310/25.09.2014г І. Разрешава изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план-план за регулация, засягащ част от кв. 6 и част от кв. 1 по плана на с. Всемирци, така, че: 1. вътрешните регулационни линии на ІV-16 в кв. 6  се поставят в съответствие с одобрените имотни граници по Заповед № 1654/13.12.2013 г. на Кмета на Община Велинград. 2. УПИ №  ІV в кв. 6 се отрежда освен за имот пл. № 6  и за имот пл. № 219. 3. променят регулационните граници на УПИ № V-67 и № VІІ-68 в същия квартал № 6. 4. Променя се улица с ос.т. 18-4, като се обособява нова улица с ос.т. 18-18а-18б-4 с ширина 5 м. по съществуващите на място огради. 5. Обособява се нова пешеходна алея, съществуваща на място,  със ширина 2,5 м, между УПИ № ІV-16, V-67 и VІІ-68 в кв. 6. 6. Променят се и границите на УПИ № ІV-17 и № Х-68 в кв. 1 по плана на с. Всемирци. Измененията са показани със зелен и кафяв цвят в скицата с идейно предложение. ІІ. На основание чл.124а, ал.5 от ЗУТ нареждам изработването на проекта да стане от и за сметка на от Али Мехмед Джихан –заинтересовано лице по смисъла на ЗУТ. ІІІ. На основание чл.124б ал. 1 от ЗУТ одобрявам представеното задание, изработено от  правоспособното лице-ЕТ „Бучков-91-Васил Бучков”. ІV. Настоящето Разрешение да се съобщи на основание чл. 124б ал. 2 с обявление на определеното за това място в сградата на община Велинград и да се публикува в интернет страницата на общината и в поне един местен вестник. V. Решението не подлежи на оспорване на основание чл. 124б ал. 4 от ЗУТ VІ. Задължава Кмета на Община Велинград да извърши последващите процедури по ЗУТ. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград Д.Кафеджиева Изпълнено. Започната процедура по изработване на ПУП.
311/25.09.2014г ОДОБРЯВА частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план-план за регулация, засягащ УПИ № ІV-165, V-165 и VІ-165 в кв. 2 по плана на квартал Далова, с.Всемирци,общ. Велинград Д.Кафеджиева Изпълнено. Решението е обявено в Държавен вестник  и е влязло в сила.
312/25.09.2014г 1. Дава съгласие в качеството на заинтересовано лице по смисъла на чл. 131 от ЗУТ и като орган, управляващ общинската собственост за изготвен проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план- план за застрояване, засягащ УПИ № ІV-14 и УПИ № ІІІ-12 в кв. 4 по плана на с. Света Петка, като се предвиждат две нови застроителни петна-сключено застрояване за гаражи на един етаж с дължина 5 /пет/ м. 2. Задължава Кмета на Община Велинград да извърши последващите процедури по ЗУТ. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Д.Кафеджиева Изпълнено. Издадена Заповед № 1724/22.10.2014 г. на Кмета на Община Велинград
313/25.09.2014г 1. Дава съгласие за поправка на одобрения със Заповед № 395/09.07.1987 г. на ИК на ОбНС кадастрален  план на с. Всемирци Д.Кафеджиева Издадена заповед №1723 от 22.10.14 г. за поправка на одобрения кадастрален план на с.Всемирци
314/25.09.2014г 1. Не възразява по попълване на кадастралния план на  с. Света Петка, одобрен със Заповед № 1198/24.11.1989 г. г. на ИК на ОбНС с нов имот пл. № 396, образуван за сметка на имот пл. № 50-общински в кв. 11 по плана на с. Света Петка. Обособява се и нов имот пл. № 51-общински. 2. Дава съгласие, с което Кмета на Велинград да упълномощи служител на Дирекция „УОС”, който да присъства на самото място /имот пл. № 396 кв. 11/, в ден и час-определен от служител на кметството /водещ съответната преписка/ и при съгласие да подпише съставения акт за непълноти /грешки/ в одобрения план на с. Света Петка. 3. Упълномощава Кмета на община Велинград да издаде заповед за одобряване. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Д.Кафеджиева Издадена заповед №1722 от 22.10.14г.за попълване на кадастралния план на с.Св.Петка.
315/25.09.2014г Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост относно проект за частично изменение на  плана за регулация и застрояване за кв.16 по плана на с.Юндола, като за сметка на част от уширение на улица с ос.т.191-147 се образува един нов УПИ VІ с отреждане „За трафопост” в същия квартал съгласно кафявия цвят в скицата – проект.  В частта план за застрояване в новообразувания УПИ се предвижда строително петно за трафопост, на един етаж, плътност на застрояване – 30%, Кинт-1,6 и при отстояния съгласно приложената скица-проект.  Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Д.Кондева Издадена заповед №1780 от 29.10.14г. одобряване н ПУП.
316/25.09.2014г Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската собственост относно проект за частично изменение на уличната регулация, като за сметка на част от УПИ LІV-7315 в кв.3442 се образува нова улица – тупик с нови ос.т.2174б – 2174в и ширина 4м за достъп до УПИ LІІ-7003, 7004, 7005, 7194, 7314 в същия квартал по плана на гр.Велинград. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Д.Кондева Издадена заповед №1778 от 29.10.14г. за одобряване на ПУП.
317/25.09.2014г                 1.Дава съгласие в качеството си на орган, управляващ общинската собственост за одобряване на изработен проект за изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – схема за обект – Схема за трасе на нова канализация от УПИ ХІІІ-2141 в кв.221 по плана на гр.Велинград до съществуващата канализация на ул.”Вела Пеева”. 2.Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури по т.1. Д.Кондева Издадена заповед №1779 от 2910 за одобряване на ПУП.
318/25.09.2014г                 Не разрешава изработване на ПУП – парцеларен план за трасе на нов водопровод за минерална вода от сондаж „Вельова баня” до ПИ 151059 м.”Санаториума”. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Д.Холянов Не разрешава съгласно текста.
319/25.09.2014г                 Дава съгласието си в качеството си на орган управляващ общинската собственост относно разрешение и одобрение на проект за ЧИПРЗ на УПИ №VІІІ, V и ІV -9,10 в кв.9 по плана на с.Медени поляни, Община Велинград. С проекта за ЧИПР дворищната регулация се изменя, като вътрешните регулационни линии на УПИ V минат по имотните граници на ПИ №6 и 145 и вътрешните регулационни линии на УПИ ІV минат по имотните граници на ПИ №10, №140 и №147. Образуват се нови УПИ №V-6,145, УПИ №ІV-10,140,141,147 и УПИ №ІІІ-8,9,142. В проекта за ЧИПЗ се предвиждат застроителни петна до три етажа, свободно застрояване в УПИ ІV и V, като се спазват всички нормативни отстояния от урегулираните имоти по плана на с.Медени поляни, Община Велинград. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. С.Бошнаков Изпълнено със заповед на кмета.
320/25.09.2014г Дава съгласието си за учредяване на право на прокарване по смисъла на чл.193 от ЗУТ за подземен електропровод през общински имот №341009 от КВС на с.Драгиново, Община Велинград и през улица от регулационния план на с.Драгиново с о.т.266-261-274 и УПИ ІХ-ТП, кв.89 по плана на с.Драгиново /за присъединяване към съществуващата мрежа на ПИ №341028, местност „Мариница-Оранжериите” по КВС на с.Драгиново/, след проведена процедура по чл.193, ал.8, ал.9 и ал.10 от ЗУТ. Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. И.Шулева В процедура по изпълнение.
321/25.09.2014г                 Дава съгласието си за учредяване на право на прокарване по смисъла на чл.193 от ЗУТ за подземен електропровод и подземен водопровод пред общински имот №075143 от КВС на гр.Сърница, Община Велинград /за присъединяване към съществуващите мрежи на ПИ №075112, местност „Делджилери” по КВС на гр.Сърница/, след проведена процедура по чл.193, ал.8, ал.9 и ал.10 от ЗУТ.        Задължава Кмета на Община Велинград да извърши законоустановените процедури. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Техник Сърница В процедура по изпълнение
322/25.09.2014г. Общински съвет-Велинград, в качеството си на орган Управляващ общинската собственост НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ за обособяване на ПЕТ НОВИ имота И.Николов ОбС не дава съгласие съгласно текста на решението.
323/25.09.2014г Дава съгласие Тодор Иванов Шейнов – упълномощен да представлява Община Велинград в Общото събрание на съдружниците в „Паркинги и гаражи” ООД на основание чл.24, ал.1, т.1 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и за упражняване на правата на собственост на Община Велинград да подпише дружествен договор между Община Велинград и управителя на „Паркинги и гаражи” ООД. Й.Петрова ОбС
324/25.09.2014г Внася предложение за отпускане на персонална пенсия на Зелиха Реджеп Юсеин с ЕГН 9907093473 с постоянен адрес: с. Света Петка, общ. Велинград, ул. „Чепинец” №2 и настоящ адрес: с. Света Петка, общ. Велинград, ул. „Чепинец” №2Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Ст.Кърпачева Преписката изпратена в НОИ.
325/25.09.2014г Внася предложение за отпускане на персонална пенсия на Джемал Реджеп Юсеин с ЕГН 0646113469 с постоянен адрес: с. Света Петка, общ. Велинград, ул. „Чепинец” №2 и настоящ адрес: с. Света Петка, общ. Велинград, ул. „Чепинец” №2Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Ст.Кърпачева Преписката изпратена в НОИ.
326/25.09.2014г                 1.Утвърждава такса за водоподаване/водопренос по „Топлопровод за минерална вода „Чепино” с помпена станция” от 0,30лв./куб. при мощност на двигателя на помпата от 11квт. 2.Утвърждава такса за водоподаване/водопренос по „Топлопровод за минерална вода „Чепино” с помпена станция” от 0,35лв./куб. при мощност на двигателя на помпата от 15квт. 3.Изпълнението на решението се възлага на Управителя на „ВКТВ” ЕООД и Кмета на Община Велинград. Св.Белева Издадена заповед №1730 от 22.10.14г.
327/25.09.2014г Отлага разглеждането на предложението за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на н-ци Алиш Алишов Трончев за следващо заседание. Н.Шаламанов Отложено за разглеждане съгласно текста.

Приети – 82 решения      В процедура – 256,276,320,321 – 4 броя  251 –  неизпълнено

Изготвил: Я.Петрова                     Съгласувано с изпълнителите на решения

 

В ПРОЦЕДУРА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ НАЧАЛОТО НА МАНДАТА

   
416/29.11.2012г. 1.Общински съвет – Велинград ЗАДЪЛЖАВА управителя на „Паркинги и гаражи” ООД – Иван Атанасов Иванов да представи в Общински съвет – Велинград и Община Велинград в 14  /четиринадесет/ – дневен срок от връчване на настоящето решение на Общински съвет – Велинград заверени копия на следните документи: Решение на Общото събрание на съдружниците, проведено на 20.11.2000г., Решение на Общото събрание на съдружниците, проведено на 01.11.2001г., Решение на Общото събрание на съдружниците, проведено на 10.01.2005г., Решение на Общото събрание на съдружниците, проведено на 15.08.2006г. 2.При неизпълнение на задължението от страна на управителя и непредставяне на посочените в т.1 документи, упълномощава Кмета на Община Велинград да сезира Окръжна прокуратура – Пазарджик, както и да заведе искова молба за прекратяване участието на Община Велинград в „Паркинги и гаражи” ООД. В.Десподски В процедура.Част от документите са представени от управителя на „Паркинги и гаражи”ООД. Очаква се представянето на още един от документите.
417/29.11.2012г. 1. Дава съгласие да се отправи покана до съдружниците в „СВЕЖИНА” ООД за прехвърляне на дружествения дял на Община Велинград като заплатят сумата по оценка изготвена от лицензиран оценител на недвижими имоти, представляваща стойността на дружествения дял на Общината. 2.Възлага на Кмета на Община Велинград да предприеме необходимите действия по изготвянето на оценката и внасянето й за одобрение от Общински съвет – Велинград. 3.Упълномощава представителя на община Велинград в „СВЕЖИНА” ООД – Реджеп Ходжов /общински съветник/ да изпълни законовите процедури по т.1 в срок определен от ОбС след влизане в сила на настоящото решение. 4. При непостигане на съгласие между съдружниците за прехвърляне на дружествения дял на Община Велинград в „СВЕЖИНА” ООД, дава съгласие да се заведе искова молба от името на Община Велинград против „СВЕЖИНА” ООД, на основание чл.155, т.1 от Търговския закон за прекратяване на търговското дружество. Вл.Десподски Й.Петрова Г.Янев В процедура.Оценката направена и одобрена от  ОбС. Изпратени покани до съдружниците за изкупуване на дружествения дял на общината. Единият от съсобствениците е в чужбина.
79/23.02.12г.                 1.Разрешава откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на общински обект, а именно: обект /помещение/ със застроена площ 80кв.м. /осемдесет/, находящ се в партерния етаж на три етажна масивна железо-бетонна сграда, УПИ ХІХ, кв.1131, по плана на гр.Велинград, за срок от пет години, частна общинска собственост /АЧОС №436/31.03.2009г./ 2.Определя начална тръжна месечна наемна цена за горепосочения обект в размер на 359,20лв. без ДДС съгласно таблицата за базисните наемни цени и цени на ползване на общински имоти на територията на Община Велинград. 3.При приемане на новите базисни наемни цени и цени на ползване на общински имоти на територията на Община Велинград – да се четат новите. 4.Наемните цени да се индексират с годишния инфлационен индекс. 5.Определя за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници: ?       Костадин Шулев ?       Александър Гагов ?       Дияна Кехайова ?       Реджеп Ходжов Резерви: Георги Николов и Екатерина Каферинова Й.Петрова Г.Янев Уточняват се взаимоотношенията със съсобствениците.
98/23.02.12г. 1.Задължава Кмета на Община Велинград да открие процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване за срок от десет години, на обект „Най клуб” /Дискотека „Пикадили”/, съставляващ втори етаж от сграда, построена в УПИ ХІІ-3728 в кв.130 по плана на гр.Велинград – обект „Хали”, с начална цена съгласно действащата тарифа за базисни наемни цени на общински недвижими имоти. 2.Упълномощава Кмета на Община Велинград          да извърши законоустановените процедури по изпълнение на т.1, в срок един месец след влизане в сила на решението. 3.Определя за членове на комисията по провеждане на търга, следните общински съветници: ?       Костадин Шулев ?       Александър Гагов ?       Дияна Кехайова ?       Реджеп Ходжов Резерви: Георги Николов и Екатерина Каферинова 4. Наемните цени да се индексират с годишния инфлационен индекс. Г.Янев Изпълнена заповед за изземване.
33/31.01.2013г. 1.Одобрява пазарна цена на УПИ№ ХХІІІ(двадесет и три –римско)-„За трафопост” с площ 244(двеста четиридесет и четири) кв.м. ведно с масивна сграда (трафопост) със застроена площ от 50(петдесет)кв.м. и мрежа НН с три извода, находящи се в кв. 179(сто седемдесет и девет) по плана на гр.Велинград,общ.Велинград в размер на 47 000 лв.(четиридесет и седем хиляди лева) без ДДС. 2.Да се извърши възмездно прехвърляне на собствеността чрез покупко-продажба на енергиен обект – УПИ№ ХХІІІ(двадесет и три –римско)-„За трафопост” с площ 244(двеста четиридесет и четири) кв.м., ведно с масивна сграда (трафопост) със застроена площ от 50(петдесет)кв.м. и мрежа НН с три извода ,находящи се в кв. 179(сто седемдесет и девет) по плана на гр.Велинград,общ.Велинград,частна общинска собственост съгласно АЧОС №686/26.10.2012г. на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ”АД на стойност, одобрена в т.1. Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград М.Белухова С писмо наш вх.№ 028-01-403/12.04.2013г. „ЕВН България ЕРР”ЕАД ни уведомява ,че не е постигнато съгласие по предложената от ОбС-Велинград цена и има изпратено писмо с искане до ДКЕВР за определяне на независим оценител съгл. пар. 4,ал.3 от ПЗР на ЗЕ. Няма развитие.
150/16.05.2013г. 1.Одобрява Схема за разполагане в имот, пл.№9635 – публична общинска собственост на преместваемо съоръжение до 30кв.м. пред нает имот – рибарник, построен в УПИ VІ-5841 – за рибарник в кв.394 по плана на гр.Велинград. 2.Дава съгласие за отдаване под наем петното по т.1 чрез търг с тайно наддаване, за срок от 5 /пет/ години, с начална месечна цена 4,19лв./кв.м. 3.Определя за членове на комисията следните общински съветници: ?       Ал.Гагов ?       А.Мареков ?       Р.Димов ?       Т.Кютов Резерви: Ек.Каферинова и Зл.Златанов Арх.Енев Й.Петрова В процедура по изпълнение.
267/29.08.2013г. Задължава Кмета на Община Велинград в срок до 15.10.2013г. да уведоми собствениците на фирма «Културен център Велинград» АД  и проведе среща относно съдбата на Културен дом – Велинград с представители: -председателите на политически групи към Общински съвет – Велинград -представители на Инициативен комитет «Културен дом-Велинград». Й.Петрова Срещата не е проведена
282/26.09.2013г. 1.Дава съгласие да се увеличи разходната част на общинският бюджет на Община Велинград в частта Общински съвет в размер на 18 000 лева за закупуване на 29 броя таблети и 1бр. преносим компютър или на 30бр. преносими компютри за нуждите на Общински съвет гр.Велинград. 2.Средствата да се осигурят от преизпълнение на собствени приходи. 3.Създава комисия от председателите на политическите групи за определяне вида и характеристиките на устройствата по т.1.          Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. Ф.Ангелов Няма преизпълнение на собствени приходи.
332/26.09.2013г. 1.Общински съвет – Велинград дава съгласие за издаване на Разрешително за безвъзмездно водовземане от минерална вода от водоизточник Сондаж № 4 „Власа” и сондаж № 3 „Мизинка” на Находище за минерална вода „Велинград-Каменица”- № 16 от Приложение № 2 към чл. 2 от Закона за водите на ОУ”Христо Ботев”-Велинград с ЕИК № 000341699 за обекти – сградите на училището намиращи се в  УПИ № ІІ-„за училище” в кв. 226 и  УПИ № VІІІ-„за детска градина” в кв. 281 по плана на гр. Велинград за срок от 15(петнадесет)години с цел на водовземането – „всички други цели – хидрогеотермално отопление” при параметри на водовземането както следва: От Сондаж № 4 «Власа» за сградата в УПИ № ІІ-„за училище” в кв. 226: Средноденонощен дебит на черпане:  – до 1,4л/сек. за 212дни. Максимален среден дебит на черпене: до 4,5л/сек. от 5ч. 30мин. до 11ч.  и от 15часа до 17часа. Годишен обем на черпене:  до 25643,5куб.м./годишно. Период на черпане: от 01.10. до 30.04. за 212 календарни дни. От сондаж № 3 «Мизивнка» за сградата в УПИ № VІІІ-„за детска градина” в кв. 281: Средноденонощен дебит на черпане:  – до 0,5л/сек. за 212дни. Максимален среден дебит на черпене: до 1,6л/сек. от 5ч. 30мин. до 11ч.  и от 15часа до 17часа. Годишен обем на черпене:  до 9158куб.м./годишно. Период на черпане: от 01.10. до 30.04. за 212 календарни дни. 2. Ползването на минерална вода е безвъзмездно.3.Възлага изпълнението на решението на Кмета на община Велинград. Г.Христозов М.Полежански Спряно е изпълне-нието на решението поради заведено дело от Басейнова дирекция. Делото е в ВАС.
337/31.10.2013г. 1.Задължава „МБАЛ – Велинград” ЕООД гр.Велинград търговско дружество със 100% общинско участие да оборудва за своя сметка медицинска апаратура за Специален автомобил    модел  Мерцедес Спринтер 412 Д дарен на Община Велинград с договор за дарение №22 от 28.01.2008г. 2.Задължава Управителя на „МБАЛ-Велинград” ЕООД гр.Велинград да изпълни т.1 в срок до 31.12.2013г. 3.Задължава Общинска администрация да започне процедура по регистрация на автомобила и на заседанието през м.ноември да предложи законова форма за ползване на специализирания автомобил. Възлага изпълнението на решението на Управителя на „МБАЛ-Велинград”ЕООД. Управител МБАЛ По т.1 –Управителят на МБАЛ е в готовност да се оборудва линейката, след регистрацията й.   По т.2 Налага се да се извърши нотариална заверка на договора за дарение. Полагат се усилия да се открие дарителят и съпругата му за полагане на подписи пред нотариуса.
413/18.12.2013г. 1.Предоставя за управление на Кметство Сърница специален автомобил Линейка Мерцедес Спринтер 412 Д. 2. Задължава      Кмета на Сърница да сключи договор за съвместно ползване с управителя на ‘МБАЛ- Велинград’ дружество със 100% общинско участие, на специален автомобил Линейка Мерцедес Спринтер 412 Д 3.Договорът по т.2 да бъде сключен до 31.12.2013 и да бъде със срок от 10 /десет/ години. Възлага изпълнението на решението на  Кмета на Община Велинград Г.Янев Няма сключен договор. Очаква се регистрация на автомобила.
14/30.01.2014г. 1.Отпуска сумата от 2500лв. от Бюджета на Община Велинград за 2014г. за заплащане на 50% от сумата за отпечатване на книга „Календар на издирените записани имена, дати и събития за родния край Велинград” с автор Никола Делиев. 2. Средствата да се осигурят от преизпълнение на местни приходи. 3.Задължава Автора на книгата да предостави на Община Велинград 100 /сто/ книги. Ф.Ангелов Неизпълнено, поради липса на финансов ресурс.
61/27.02.2014г. 1.Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 2 /две/ години на Община Велинград от „Спорт Бееви” АД върху следният недвижим имот, собственост на дружеството: УПИ І-2385 – „За стадион”, в кв.344 по плана на Велинград, с площ от 24 200кв.м., ведно с построените в него – Стадион, състоящ се от футболно игрище, писти, трибуни, ограда и масивна сграда на два етажа със застроена площ от 774кв.м. – съблекалня и тренировъчни зали и козирка с площ от 215кв.м., при съседи на имота: имот пл.№6985, Ветеринарна лечебница и улица. 2.Упълномощава представителя на Община Велинград, по Решение №21 от 05.12.2011г. прието с протокол №3 на ОбС – Велинград – Тодор Василев Ушев, да присъства на общото събрание на акционерите на „Спорт Бееви” АД, като подпише протокола от Общото събрание на дружеството от името на Община Велинград с горепосочените параметри. 3.Упълномощава Кмета на Община Велинград след изпълнение на т.2 от настоящето решение да извърши всички законови процедури и сключи договор за безвъзмездно право на ползване на недвижимия имот.   Г.Янев .Договора подготвен, предстои подписване от двете страни.

Коментарите са изключени!