Предстоящо заседание, което ще се проведе на 10.02.2015г. /вторник/ от 14,30 часа

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл. 39, ал.5 и ал.7 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на 10.02.2015г. /вторник/ от  14,30 часа  при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

 

  1. Разглеждане на  Решение №25/29.01.2015г. след връщането му за ново обсъждане от Кмет на Община Велинград.

Докл.:Вл.Десподски

  1. Приемане на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015г.

Докл.:Г.Янев

  1. Приемане бюджет за 2015г. на Община Велинград, придружен с приложения към него:
  • Проект на решение за определяне на второстепенни разпоредители;
  • Програма за капиталови разходи с приложение и за разходите;
  • Проект за решение за приемане отчета за общински дълг от 2014г.;
  • Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2015г., 2016г., 2017г.;
  • Проект на решение за работно облекло.

       Докл.:К.Йовчева, Ф.Ангелов

4.   Разглеждане състоянието на „МБАЛ-Велинград”ЕООД, възникналите проблеми пред болничното заведение и реално съществуващата опасност за невъзможност за сключване на Договор със РЗОК за 2015г. в пълен обем от дейността на болницата, както и налагащата се от това промяна в ръководството на дружеството.

Докл.:В.Бозев

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИИТЕ:

Дата на провеждане

Час

Комисия

10.02.2014г.
/вторник/09.00Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.10.02.2014г. /вторник/09.00Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция10.02.2014г. /вторник/10.30Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство;10.02.2014г. /вторник/10.30Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване;10.02.2014г. /вторник/12.00Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите и кризисни ситуации10.02.2014г. /вторник/12.00Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

      Забележка: Приложенията по всички точки са Ви предоставени на електронен носител с материалите

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                           /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!