Обявлениe

          На   основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със заповед № 437/14.04.2015 г. на Кмета на община Велинград се разрешава:

         Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, засягащ УПИ № ХІІІ-3709, 7990 в кв. 1432 по плана на гр. Велинград,  като с плана за регулация на същия се допълва предназначението с ново, а именно „За жилищно строителство, търговия и услуги” и УПИ № ХІІІ-3709, 7990 се отрежда и за имот пл. № 8575.

        С плана за застрояване се предвижда ново застроително петно, свързано застрояване със съществуващата в УПИ № ХV-3817 жилищна сграда, със следните параметри: максимална етажност-3 етажа; максимална височина на стрехата-10 м.; плътност на застрояване-60%, Кинт-1,2, максимално озеленяване-40%. Новото застроително петно е разположено: свързано от юг с УПИ № ХV-3817; от запад- на уличната регулация на улица „Дамян Дамянов”; на4 м. от източната улична регулация; на3 м. от северната регулационна граница с УПИ № Х-3705, 7990.

Измененията са показани със зелен и  червен цвят в скицата-идейно предложение.

Заповедта се намира в отдел „КРЗП” на община Велинград, ет. 1, стая № 2.

ДТК

14.04.2015 г.

Коментарите са изключени!