Обявлениe

     На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със заповед № 436/14.04.2015 г. на Кмета на община Велинград се разрешава:

    Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план-план за регулация и застрояване, , засягащ имот пл. № 9596-улица „Евлоги Георгиев” -публична общинска собственост между квартали 3442 по плана на гр. Велинград и река „Чепинска” като се връзка с това се правят следните изменения:

      1. образува се нов квартал 1201, заключен между североизточния тротоар на улица „Евлоги Георгиев” с № 9596/западна граница/; река „Чепинска” /източна граница/; река „Луковица” /южна граница/ и улица „Георги Кирков” /северна граница/. Изменеията са показани с кафяв цвят в идейното предложение.

      2. изменя се уличната регулация на улица „Евлоги Георгиев”, като същата се намалява и се образуват нови  ос.т. 2174Г-2174Д. Изменеията са показани с кафяв цвят в идейното предложение.

     3. Образува се нов УПИ №№ ХVІ, «За производство, търговия и услуги» с площ от 350 кв.м. в кв. 1201, като в същия се предвиди ново застроително петно със свободно застрояване и със следните параметри:  максимална етажност – 2 ет.; максимална височина на стрехата-10 м.; плътност на застрояване-80%; Кинт-2,0; максимално озеленяване-20%. Новото застроително петно е разположена на уличната регулация от северозапад и на3 м. отстояния от североизток,3 м. от югоизток и на3 м. от югозапад.

     Измененията са показани с кафяв и зелен цвят в скицата с идейно предложение.

       4. Образува се нов УПИ №№ ХVІІ, «За производство, търговия и услуги» с площ от 400 кв.м. в кв. 1201, като в същия се предвиди ново застроително петно със свободно застрояване и със следните параметри:  максимална етажност – 2 ет.; максимална височина на стрехата-10 м.; плътност на застрояване-80%; Кинт-2,0; максимално озеленяване-20%. Новото застроително петно е разположена на уличната регулация от северозапад и на3 м. отстояния от североизток,3 м. от югоизток и на3 м. от югозапад.

      Измененията са показани с кафяв и зелен цвят в скицата с идейно предложение.

      5. Образува се нов УПИ № ХVІІІ «Озеленяване» с площ от 460 кв.м.

Заповедта се намира в отдел „КРЗП” на община Велинград, ет. 1, стая № 2.

ДТК

14.04.2015 г.

Коментарите са изключени!