Обявлениe

                            На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме , че със  заповед № 317 от 24.03.2015г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на ПУП- план за  застрояване за УПИ Х-1969  в квартал  422 по плана на гр.Велинград, като в същия  се  предвижда  ново застроително петно свързано застрояване ,на уличната регулация  – плътност на застрояване – 60 %,К инт. – 1,2 съгласно червените линии и цифри в скицата –идейно предложение и като се спазят всички нормативни отстояния от  съседните урегулирани поземлени имоти. В съседния от изток УПИ XVI-1956 в кв.422 се предвижда също ново застроително петно до три етажа , плътност на застрояване – 60 %,К инт. – 1,2 съгласно червените линии и цифри в скицата –идейно предложение

Коментарите са изключени!