Обявлениe

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със заповед № 440/15.04.2015 г. на Кмета на община Велинград се разрешава:

Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, засягащ УПИ № ІІ-8831, „За производство и услуги” и на УПИ № ХХV-8571 в кв. 1014 по плана на гр. Велинград, като двата УПИ  се обединят в един общ УПИ № ІІ-8571, 8831 с площ от 7 014 кв.м. и с отреждане за „Производствена дейност, търговия и услуги”.

Измененията са показани със зелен цвят в скицата-идейно предложение.

В новия УПИ се предвижда и ново застроително петно със следните параметри: Максимална етажност- 2 етажа, височина на стрехата-10 м., плътност на застрояване-80%, Кинт-2, 0, плътност на озеленяване-20%. Устройствената зона е Предимно производствена.

Измененията са показани с червен цвят в скицата-идейно предложение.

Заповедта се намира в отдел „КРЗП” на община Велинград, ет. 1, стая № 2.

ДТК

16.04.2015 г.

Коментарите са изключени!