Сесия 2015-04-16

  1. Упълномощаване Кмета на Община Велинград да направи разделението на бюджета за 2015г. между Община Велинград и Община Сърница, като подпише разделителният протокол между двете общини и приложения от №1 до №7 неразделни части от него. РЕШЕНИЕ №118

Докл.:Ф.Ангелов

  1. Разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/-парцеларен план за трасе на водопровод за обект „Реконструкция, ремонт и подмяна на съществуващ довеждащ водопровод „Джаферица-канал Джаферица”” на км.4+500 до с.Юндола, с.Света Петка, с.Пашови и махали всичките в Община Велинград. РЕШЕНИЕ №119

Докл.:инж.И.Николов

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                      /Д.Кехайова/

Коментарите са изключени!