Обявление

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 1417/10.09.2015 г. на Кмета на община Велинград се разрешава:

Изработване на проект за частично изменение на влязъл в сила подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, засягащ УПИ № ІV-4125, 7913 в кв. 416 по плана на гр. Велинград, като:

1. С проекта за ЧИ на ПР

1.1. За сметка на УПИ № ІV-4125, 7913 в кв. 416 по плана на гр. Велинград се образуват два нови УПИ № ІV с площ от 257 кв.м. и УПИ № ХІ с площ от 258 кв.м.

1.2. Новите УПИ ІV и ХІ в кв. 416 се отреждат за новообразувания имот пл. № 8956 в кв. 4201 по плана на гр. Велинград.

Измененията са показани със зелен цвят в скицата-идейно предложение.

2. С проекта за ЧИ на ПЗ се предвиждат нови застроителни петна-свързано застрояване в новите два УПИ до 3 /Три/ етажа, при спазване на всички нормативни отстояния от съседните УПИ-та, а именно: на 3 м от регулационните граници със съседните УПИ-та и на 5 м. от улично-регулационните граници и 5 м. дъно парцел.

Новото застрояване е със следните параметрите: Плътност на застрояване-60%, Кинт-1,2, минимално озеленяване-40%, максимална височина на стрехата до 10 м.

Измененията са показани със зелен и червен цвят в скицата-идейно предложение.

Заповедта се намира в отдел „КРЗП” на община Велинград, ет. 1, стая № 2.

ДТК

10.09.2015 г.

Коментарите са изключени!