Община Велинград подаде проект “Мотивация за активност”

       Община Велинград подготви и кандидатства чрез електронната система ИСУН 2020 по Процедура BG05M9OP001-1.002 „Активни” с Проект „Мотивация за активност” на стойност 341 000 лв. Проектът ще включва млади хора в обучение и ще им дава първи/нов шанс за работа. Ще бъдат активирани и интегрирани в заетост на 60 младежи до 29-годишна възраст , които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, включително не са обхванати от Бюро по труда . Съобразени са нуждите на Община Велинград и младите хора от целевата група и младежите ще получат обучение за част от професиите:”Охранител”, “Озеленител” и “Организатор на туристическа агентска дейност /селски туризъм” . Партньор по проекта е обучаващата организация Фондация „Разпространение на знание и социални дейности Авицена” – гр. Смолян. Очаква се след одобрение и сключване на договор дейностите да започнат през месец Януари 2016 година.

 
Коментарите са изключени!