Обявление

    На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме , че със заповед № 1493 от 24.09.2015г. на Кмета на Община Велинград се допуска изработване на ПУП – план за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот XVIII-ИВС и XIX-ИВС в кв. 9 А по плана на с.Юндола , като за сметка на същите се образува един нов УПИ- XVIII-ИВС,търговия и услуги в същия квартал съгласно зеления цвят в скицата с идейно предложение. В частта план за застрояване в новообразувания УПИ се предвижда строително петно за сграда до два етажа , с височина на стрехата до 7м, плътност на застрояване- 30% , К инт.- 0,6 и при отстояния съгласно приложената идейна скица.

Коментарите са изключени!