СЪОБЩЕНИЕ

    Община Велинград съобщава на основание чл.49 от ЗКИР, че със Заповед № 1511/25.09.2015 г. на Кмета на Община Велинград за Оцифряване, попълване с нови имоти и верните имотни граници на имоти /общинска и частна собственост/ за

с. Алендарова-нов кадастрален район № 501;

    Същата подлежи на обжалване по реда на чл. 49, ал. 2 от ЗКИР от заинтересованите лица в 30/тридесет/ дневен срок от обявяването и в Държавен вестник, чрез Кмета на община Велинград до Административен съд-гр. Пазарджик.

     Плановете се намират в Кметство с. Света Петка.

Кмет на Община Велинград:………………

/ИВАН ЛЕБАНОВ/

Изготвил:

Инж. Д. Кафеджиева………………..

Главен експерт „КРЗП”

Инж. Илко Николов………………..

Началник отдел „КРЗП”

Коментарите са изключени!