ЗАПОВЕД №324/01.03.2019 година

 

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д

 

З А П О В Е Д

 

№324/01.03.2019 година

 

 На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.79 ал.1, т.1, чл.80 и чл.81 ал.1, т.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и  управление на общинско имущество на Община Велинград и във връзка с изпълнение на Решение № 24/31.01.2019  година на Общински съвет Велинград,

 

Н А Р Е Ж Д А М :

1. На 21.03.2019 година от 10:30 часа в Малката заседателна зала на Община Велинград да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /години/ на следният общински имот:

- петно с площ от 12 /дванадесет/ кв.м с предназначение за „За търговия”, за поставяне на преместваем обект, находящо се в УПИ ХVIII, кв.17 по плана на с.Грашево.

              2.Определям начална тръжна месечна наемна цена за горепосоченото петно в размер на 50.00лв. / петдесет /лв. без ДДС.

              3.Определям стъпка за наддаване  за горепосоченото петно в размер на 5.00 лв,която представлява  10 /десет/ на сто от началната тръжна месечна наемна цена.

         4. Определям депозит  за участие в търга с явно наддаване в размер на 60.00 лв./шестдесет лв./ която представлява 25 % от началната годишна месечна наемна цена, който се внася по сметка BG 65 RZBB 9155 3320 0105 30, банков код  RZBBBGSF „ РАЙФАИЗЕНБАНК-БЪЛГАРИЯ”АД до 15,00 часа на 20.03.2019 година.

         5. Утвърждавам тръжна документация и такса за нейното закупуване в размер на 96.00 лв./деветдесет и шест лева/ с ДДС. Същата се закупува от касата на общинска администрация, находяща се на първи етаж, всеки работен ден от 9.00 часа до 15.30 часа, от 12.03.2019 год. до 20.03.2019 год.

        6. Оглед и информация за обекта може да се получи всеки ден от 9.00 часа до 16.00 часа, от 12.03.2019 година до 20.03.2019 година в отдел „УСНРОПЗ“, ет.3, ст.31 на Община Велинград.

       7. Определям краен срок за приемане на тръжни документи за участие в търга с явно наддаване до 16.00 часа на 20.03.2019 година в Деловодството на община Велинград.

       8.  Към заявления (по образец) за участие в търга с явно наддаване се прилагат  документите съгласно указаното в образеца.

  • Копие от документа за самоличност /вярно с оригинала/.
  • Пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник.
  • Документ за закупена тръжна документация /вярно с оригинала/.
  • Документ за внесен депозит /вярно с оригинала/.
  • Декларация за оглед на помещението /образец/

За юридически лица допълнително се прилагат:

  • Удостоверение от Агенцията по вписванията/заверен препис/ или справка от търговския регистър за регистрация на юридическото лице /заверено от юридическото лице/.
  • Копие от документа за регистрация по ЗДДС ако има такъв, заверен вярно с оригинала.
  • Удостоверение за наличие или липса на задължения към държавата по чл.87, ал.6 по ДОПК.

       10. Присъствието, закупуването на тръжни книжа и заявяването за участие в търга с явно наддаване е съгласно разпоредбите на чл.83 ал.1,ал3,ал.4,ал.5,ал.6 от Наредбата за реда за придобиване , разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград.При закупени тръжни документи и заявено участие, чрез подаване на оферта на само един кандидат, търгът с явно наддаване се отлага с една седмица. Повторна процедура по т.1 да се проведе при същите условия, час и място на 28.03.2019 година, като удължавам срока за продажба на тръжни документи и внасяне на депозит до 15.30 часа на 27.03.2019 година и определям краен срок подаване на тръжни документи 16.00 часа на 27.03.2019 година.

     11. Обявата за провеждане на публичния търг с явно наддаване да се публикува не по късно от 15 дни от датата, определена за провеждане на търга в един местен ежедневник, на интернет страницата и таблото за обяви на община Велинград.За действията на комисията, както и обстоятелствата по чл.86 и чл.87 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на община Велинград се съставя протокол, който се подписва от всички членове на комисията.

Настоящата заповед да се връчи на всички членове на комисията.

Д-р Костадин Коев :……………….                                                                        

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

                                       

Коментарите са изключени!