З А П О В Е Д № 1015/25.06.2020 г.

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д

 

З А П О В Е Д

 

№ 1015/25.06.2020 г.

 

          На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.80 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на   Решение №  42/09.12.2019  г.   на ОбС – Велинград,

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 1. На 16.07.2020 г. от 13:00 часа  в Малката заседателна зала на Община Велинград да се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следния обект, а  именно:

магазин №10 със застроена площ 32,5 кв.м. и 2,5 кв.м. общи части,  находящо се в УПИ IV, кв.104 /идентичен с УПИ ІХ, кв.111 съгласно удостоверение №24/18.01.2010 година по плана на град Велинград, за срок от 5 / пет / години  – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ  -  ( АПОС № 278 / 16.05.2002 година) .

 1. 2.      Определям начална тръжна месечна наемна цена в размер на 300 /триста/ лв. без ДДС, стъпка за наддаване – 30 /тридесет/  лв. без ДДС.
 1. Определям депозит за участие в търга  в размер на 900 /деветстотин/ лв. без ДДС,  който представлява 25 % от  наемната цена за една календарна година  и който се внася по сметка BG 89 SOMB91303361807101, банков код  SOMBBGSF „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД  до   15:30 часа  15.07.2020 г.
 2. Утвърждавам тръжна документация и такса за нейното закупуване в размер на 96.00 лв./деветдесет и шест лева/ с ДДС. Същата се закупува от касата на ОбА, находяща се на първи етаж, всеки работен ден от 9.00 часа до 15.30 часа, от 07.07.2020  г. до 15.07.2020 г.
 3. Оглед и информация за обекта може да се получи всеки ден от 9.00 часа до 16.00 часа, от 07.07.2020  г. до 15.07.2020 г.в отдел „УСНРОПЗ“, ет.3, ст.32 на Община Велинград.
 4. Определям краен срок за приемане на заявлението за участие в търга  до 16.00 часа на 15.07.2020 г.
 5. Към заявления (по образец) за участие в търга  се  прилагат  документите съгласно указаното в образеца.
 • Удостоверение от Агенцията по вписванията/заверен препис/ или справка от търговския регистър за регистрация на юридическото лице /заверено от юридическото лице/.
 •  Копие от документа за самоличност /вярно с оригинала/
 •  Пълномощно с нотариална  заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник
 •  Документ за закупена тръжна документация /вярно с оригинала/.
 •   Документ за внесен депозит /вярно с оригинала/
 •   Декларация за оглед на обекта /образец/
 •   Копие от документа за регистрация по ЗДДС ако има такъв, заверен вярно с оригинала.

 9. Присъствието, закупуването на тръжни книжа и заявяването за участие в търга с явно наддаване е съгласно разпоредбите на чл.83, ал.1, ал.3, 4, 5 и 6 от Наредбата за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград.

При закупени тръжни документи и заявено участие чрез подаване на оферта само от един кандидат, търгът се отлага с една седмица. Повторна процедура да се проведе при същите условия, час и място на  23.07.2020 г. като удължавам срока за продажба на тръжна документация и внасяне на депозити до 15:30 часа на  22.07.2020 г. и определям краен срок за подаване на тъжни дикументи  до 16.00 часа на 22.07.2020 г.

 

10. Заповедта с изключение на т.8 да се публикува съгласно чл.81, ал.1 т. 1 от  НРПРУОИ най-малко 15  дни преди датата на провеждане на търга в един местен вестник, на таблото за обяви в сградата на Община Велинград и сайта на Община Велинград.

За действията на комисията се съставя протокол, който се подписва от всички членове, участващи  в комисията.

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ………………

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

 

 

Коментарите са изключени!