Проект! Заповед

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 66, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, чрез настоящото публикуване, oбщина Велинград осигурява възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проект на Заповед на Кмета на община Велинград.

 1. Съображения за издаване на акта:

Съгласно чл. 17, ал. 3 от Конституцията на Р България, частната собственост е неприкосновена. Собствеността включва недвижимо имуществено и движими вещи (в т. ч. животни).

Всеки собственик може да се разпорежда със своите недвижими имоти (вкл. ниви, пасища, мери), както намери за добре, така че да задоволява своите потребности, без да накърнява законните права на гражданите и юридическите лица. Това важи в пълна степен и движимите вещи (в т. ч. животни). Собствениците на животни (домашни, селскостопански и др.) са длъжни да ги стопанисват по начин, по който да не се насят вреди на имуществото на други лица. За вредите, причинени от животни, отговорни са собствениците на животните.

С Решение № 2/28.01.2021 г. на Общински съвет-Велинград е приета Наредба за определяне на обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Велинград. С чл. 17 от Наредбата се забранява: а) отглеждането и пашата на селскостопански животни в обществени озеленени площи на урбанизираните територии, в това число всички паркове, градини, улично озеленяване, извънселищно озеленяване и паркове, гробищни паркове, на територията на спортни обекти, в междублоковите пространства, в дворовете на здравни заведения, училища, детски градини и детски ясли и заведения за социални грижи; б) навлизането на селскостопански животни в урегулираните поземлени имоти и земеделски земи; в) причиняване на дискомфорт на жителите на община Велинград, предизвикан от отглеждането на селскостопански животни.

 1. Определя форма на участие на заинтересованите лицав производството по издаване на общ административен акт:

 • чрез писмени възражения и предложения.

 1. С пълния текст на общия административен акт може да се запознаете:

  1. в стая 23 на втория етаж на административната сграда на Община Велинград с адрес: гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 35.

  2. на официалната интернет страница на община Велинград в Раздел Обяви/Проекти на актове.

СРОКЪТ ЗА ДАВАНЕ НА ВЪЗРАЖЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ Е ДО 16.04.2021 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО, КАКТО СЛЕДВА:

А) ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА АДРЕС: obshtina@velingrad.bg

Б) ЧРЕЗ ОТДЕЛ „АИОВО”

С уважение,

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ /П/

Кмет на Община Велинград

Проект!

О Б Щ И Н А В Е Л И Н Г Р А Д

4600 Град Велинград, бул.”Хан Аспарух” №35

З А П О В Е Д

№…………….

…………..2021г.

Гр. Велинград

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл. 8 от Закона за опазване на селскостопанскотоимущество, чл. 139, ал. 1, т. 3а от Закона за ветеринаро-медицинската дейност, чл. 2 и чл. 17, т. 3 и т. 7 от Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Велинград и във вр. с чл. 43 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и имуществото на територията на община Велинград,

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Забранява се пашата на селскостопански животни в земеделски имоти /ливади, обработваеми земи, естествени ливади и пасища, полските култури, трайните и цветните насаждения/ общинска и частна собственост в землищата на община Велинград, освен с изричното разрешение на собствениците на съответните земеделски имоти.

 1. Забранява се пашата на селскостопански животни:

 • в обществени озеленени площи на урбанизираните територии, в това число всички паркове, градини, улично озеленяване, извънселищно озеленяване и паркове, гробищни паркове, на територията на спортни обекти, в междублоковите пространства, в дворовете на здравни заведения, училища, детски градини и детски ясли и заведения за социални грижи

 • в земеделски имоти с начин на трайно ползване – ниви, млади овощни насаждения, люцернови посеви и посеви със слята повърхност;

 • без пастир или вързани /спънати/ с въже на кол и оставени без надзор;

 • Не се допуска пашата на животни от други общини

Настоящата заповед да се публикува на Интернет страницата на Община Велинград.

Чрез отдел „АИОВО”, звено деловодство заповедта да се съобщи на заинтересованите лица- за изпълнение.

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ

Кмет на община Велинград

Коментарите са изключени!