ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА  ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

Община Велинград на основание чл.8, ал.10  от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград допълва приетата с Решение №17/28.01.2021 год. на Общински съвет Велинград Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2021 год.  в раздели и части, както следва:

Раздел VІІІ. Продажби на общинска земя

т.1.1. По чл.35, ал.1 от ЗОС/публични търгове и конкурси/ с имот:

УПИ№ІХ-11, целият с площ от 1179 кв.м., находящ се в кв.8 по плана на с.Абланица, общ.Велинград; АЧОС№1201/08.02.2021 год.

т. 1.2. Продажба на имоти по чл.35, ал.3 от ЗОбС /продажба на земя общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда/ с имот:

УПИ№V, целият с площ от 120 кв.м. в кв.42 по плана на с.Драгиново, общ.Велинград,обл.Пазарджик, АЧОС №1200/08.02.2021 год.

т.1.3. По чл.36, ал.2, т.1 от ЗОС/прекратяване на съсобственост, чрез продажба частта на общината/ с имот:

Поземлен имот №1377 с площ от 69 кв.м., за който имот ведно с имот пл.№404 е образуван УПИ№ІV-404, 1377 в кв.32 по плана на с.Драгиново, общ.Велинград; АЧОС № 1129/24.04.2020 год.

Раздел ІХ. Определяне на общински обекти от първостепенно значение с обект:

Общински път PAZ 2075/PAZ2063/ ж.п. гара Цветино-Магерови коли, община Велинград, област Пазарджик

Коментарите са изключени!