Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в събеседване

Приложение №7

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в събеседване

за обявения Процедура за подбор и наемане на персонал за осъществяване на превенция на COVID-19 в сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности на територията на община Велинград по проект „Патронажна грижа + в община Велинград” № BG05M9OP001-6.002-0018-C01, чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

  1. Допуска до събеседване следните кандидати:
 

Име на заявителя

Длъжност

Венцислав Цанков Илиевва
Младен Ангелов Рубски
Теменужка Георгиева Малинова
Цанко Иванов Мешев
Веселин Димитров Димитров
Мария Борисова Стоева
Захари Илиев Захов
Анелия Петрова Милева
Марио Венелинов Александров Спасов
Соня Светлозарова Парова
Мария Иванова Хрискова
Мери Александрова Лекина

Дезинфектатор”

 
  1. Недопуска до събеседване следните кандидати:

Няма недопуснати кандидати до събеседване.

Допуснатите кандидати трябва да се явят на събеседване на 17.03.2021 г. от 14:00 до 16:00 часа в сградата на Общинска администрация – Велинград, находяща се на адрес: гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 35.

  1. Критерии, по които ще се извършва подбора.
  1. Мотивация за работа и професионален опит (ако е приложимо);
  2. Комуникативност и умения за общуване;
  3. Желание и възможност да предоставя социална работа;
  4. Адаптивност в предоставянето на този вид услуги;
  5. Нагласа за спазване на трудова дисциплина и работно време.

За всеки кандидат се оценява по скалата от 0 до 3, като оценка 3 се поставя за отличен отговор, оценка 2 се поставя за много добър отговор; оценка 1 се поставя за добър отговор и оценка 0 се поставя за незадоволителен отговор.

Максималният средноаритметичен брой точки за всеки кандидат е 15 точки.

Допустим минимален брой точки за оценка от събеседване е 5 точки. Кандидати, получили средноаритметичен брой точки по-малко от 5 не се одобряват за длъжността.

Кандидатите се класират по низходящ ред, съобразно сбора от получените оценки от събеседването.

След провеждане на събеседването списъкът с оценените и класирани кандидати за персонал, се излага на видно място в сградата на Община Велинград и на сайта на общината. По телефон и/или по имейл се уведомяват допуснатите до събеседване кандидати.

Натали Видаркинска …(П)…

Председател на Комисията

Проект Патронажна грижа + в община Велинград

BG05M9OP001-6.002-0018-C01

Коментарите са изключени!