СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”

Приложение № 8

С П И С Ъ К

НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТПАТРОНАЖНА ГРИЖА +

 

по ред

Име, презиме, фамилия

Общ брой точки

Длъжност

Забележка

1

Мария Иванова Хрискова

15,00

Дезинфектатор

2

Анелия Петева Милева

15,00

Дезинфектатор

3

Марио Велинов Александров

14,67

Дезинфектатор

4

Младен Ангелов Рубски

14,33

Дезинфектатор

5

Теменужка Георгиева Малинова

14,33

Дезинфектатор

6

Захари Илиев Захов

14,00

Дезинфектатор

7

Мария Борисова Стоева

13,67

Дезинфектатор

8

Цанко Иванов Мешев

13,00

Дезинфектатор

9

Веселин Димитров Димитров

12,67

Дезинфектатор

10

Соня Светлозарова Парова

12,00

Дезинфектатор

11

Мери Александрова Лекина

12,00

Дезинфектатор

12

Венцислав Цанков Илиев

11,00

резерва

 

С класираните кандидати за персонал от № 1 до № 11 включително, ще бъдат сключени трудови договори за изпълнението на услугите и целите по проекта.

Кандидат за персонал№ 12 не губи правото си за участие, а остава като резерва в случай, че се откаже някой от изпълнителите, с който е сключен договор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА: /П/                                                                                                   дата: 17.03.2021г.

Проект Патронажна грижа + в община Велинград

BG05M9OP001-6.002-0018-C01

Коментарите са изключени!