ОБЯВА за провеждане на публично оповестени търгове с явно наддаване

      О Б Щ И Н А  В Е Л И Н Г Р А Д

                                                      

ОБЯВА за провеждане на публично оповестени търгове с явно наддаване

 

На основание Заповед № 678/21.05.2021 г. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на един брой  поземлен имот, частна общинска собственост, находящ се в с.Грашево, общ.Велинград, а именно: поземлен имот пл.№592 с площ от 46 кв.м., който попада в УПИ№ІV-държ.  в кв.17 по плана на с.Грашево, общ.Велинград с начална тръжна цена в размер на 343 лв. без ДДС.

Депозитът за участие в търга е в размер на 86.00 лв. и се внася до 15.30 часа на  22.06.2021 г. по сметка, посочена в тръжната документация.

Дата и време за провеждане на търга: 23.06.2021 г. от 10.00 ч., голяма заседателна зала.

На основание Заповед № 679/21.05.2021 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на един брой  поземлен имот, частна общинска собственост, находящ се в с.Абланица, общ.Велинград, а именно: урегулиран поземлен имот УПИ№ІХ-11, целият с площ от 1 179 кв.м., находящ се в кв.8 по плана на с.Абланица, общ.Велинград с начална тръжна цена в размер на 7 675 лв. без ДДС.

Депозитът за участие в търга е в размер на 1 920 лв. и се внася до 15.30 часа на  22.06.2021 г. по сметка, посочена в тръжната документация.

Дата и време за провеждане на търга: 23.06.2021 г. от 10.30 ч., голяма заседателна зала.

На основание Заповед № 680/21.05.2021 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на два броя  поземлени имоти, частна общинска собственост, находящи се в с.Пашови, общ.Велинград,  а именно:

поземлен имот пл.№263 с площ от 330 кв.м., за който имот е образуван УПИ№ ХІІ-263  в кв.14 по плана на с.Пашови, общ.Велинград с начална тръжна цена в размер на 1 320 лв. без ДДС.

Депозитът за участие в търга за този имот е в размер на 330 лв. и се внася до 15.30 часа на  22.06.2021 г. по сметка, посочена в тръжната документация.

поземлен имот пл.№262 с площ от 345 кв.м., за който имот е образуван УПИ№ ХІІІ-262  в кв.14 по плана на с.Пашови, общ.Велинград с начална тръжна цена в размер на 1 380 лв. без ДДС.

Депозитът за участие в търга за този имот е в размер на 345 лв. и се внася до 15.30 часа на  22.06.2021 г. по сметка, посочена в тръжната документация.

Дата и време за провеждане на търга: 23.06.2021 г. от 11.00 ч., голяма заседателна зала.

Стъпката за наддаване е в размер 10 на сто от началната тръжна цена за всеки един от имотите.

Таксата за закупуване на тръжна документация за всеки един от имотите е в размер на 96.00 лв. с ДДС, като същата се закупува на касата на Общинска администрация, ет.1, всеки работен ден от 9.00 часа до 15.30 часа, от 14.06.2021 год.  до 22.06.2021 год.

Краен срок за подаване на заявления за участие в търговете: 16.00 часа на 22.06.2021 г.

Оглед и информация за обектите може да се получи всеки ден от 09.00 часа до 16.00 часа, от 14.06.2021 год.  до 22.06.2021 год. в отдел „ОСЗ“, ет.3, ст.32 на Община Велинград.

При необходимост повторна процедура ще се проведе при същите условия, час и място на 30.06.2021 г., като срока за продажба на тръжна документация и внасяне на депозити се удължава до 15:30 часа на 29.06.2021 г. и  крайния срок за подаване на заявления за участие в търговете е до 16.00 часа на 29.06.2021 година.

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ

Коментарите са изключени!