РЕШЕНИЕ №191/27.05.2021г.

Относно: Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи за ПИ 10450.152.49 и ПИ 10450.152.47, местност „Вескьовец” по КК на гр.Велинград.

            На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 от ЗУТ, 124б, ал.1  от ЗУТ и  след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

          1.Разрешава изработване на - ПУП за промяна предназначението на земеделски земи на имот 10450.152.49 и 10450.152.47 от „друг вид земеделска земя” – в „За ЖС, ресторант, хотел, спа център, търговия и услуги”. Ще се образува един нов урегулиран поземлен имот УПИ I-47,49 – „За ЖС, ресторант, хотел, спа център, търговия и услуги” с площ 6958 кв.м. и терен за път 42 м2, като ширината на пътя става 6 м. Достъпът до него ще се осъществява чрез полски път от КК на гр. Велинград (ПИ 10450.152.17). Предвидено е „свободно” застрояване, като се спазват всички нормативни отстояния от границите на урегулираните имоти и съществуващия електропровод. Устройствената зона е „Ок”. Параметри на застрояване са – плътност 30%, Кинт=1.5, минимална озел. площ 50% ,етажност – до 4 етажа /12м/.

            2.Одобрява приложеното задание по чл.125 от ЗУТ.

            3.Настоящето Решението да се разгласи по реда на чл.124б, ал.2 от ЗУТ.

            4.Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

            5.Решението да се впише в регистъра на общинската администрация по чл.5 от ЗУТ.

            Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.05.2021г., Протокол №8, точка №28 от дневния ред, по вх.№388/25.05.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!