СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”

 

Приложение № 8

С П И С Ъ К

НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”    

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Общ брой точки

Длъжност

Забележка

1

Цветка Георгиева Стаматова

15,00

Дезинфектатор

С класираният кандидат за персонал от № 1, ще бъде сключен трудов договор за изпълнението на услугите и целите по проекта.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:        …П…                                                                                              дата: 27.10.2021г.

 

Проект  Патронажна грижа + в община Велинград

 

№ BG05M9OP001-6.002-0018-C01

 

Коментарите са изключени!