РЕШЕНИЕ №190

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 29.06.2011г. с протокол №11.

ОТНОСНО: Ликвидиране съсобственост  в УПИ ХХХІІ, кв.4023 на гр.Велинград.

         На основание чл.21, ал.1, т.8,ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.36 от ЗС, чл.48, ал.1, т.2 от Наредбата по чл.8, ал.2 от ЗОС и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове “за”

Брой гласове “против”

Брой гласове “въздържали се”

Брой “присъствували”

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

 Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И :

         Ликвидира съсобствеността чрез продажба на:

?     Общински имот, представляващ имот пл.№1705 /хиляда семедстотин и пет/, попадащ в УПИ №ХХХІІ /тридесет и две – римско/ в кв.4023 /четири хиляди двадесет и три/ по плана на гр.Велинград с площ 32кв.м. /тридесет и два кв.м./, частна общинска собственост, съгласно АЧОС №601/07.06.2011г.

?     Общински имот, представляващ пл.№1704 /хиляда семедстотин и четири/ попадащ в УПИ №ХХХІІ /тридесет и две – римско/ в кв.4023 /четири хиляди двадесет и три/ по плана на гр.Влинград с площ 35кв.м. /тридесет и пет кв.м./, частна общинска собственост, съгласно АЧОС №602/07.06.2011г.

От Цветана Божинкова Генева по пазарна цена определена от лицензиран оценител.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /М.Джамбаз/

Все още няма коментари.

Leave a Reply