Пет начина да подадем сигнал

Уважаеми съграждани, Уведомяваме Ви, че сигнали можете да подадете по пет начина:

1. чрез телефони, както следва: а/ 5-12-78 – за сигнали, свързани с корупция, конфликти на интереси, нарушения на нормативна база при изпълнения на служебни задължения, нарушения на правилата на Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация. б/ 5-01-02- за сигнали, свързани с екологични нарушения /качество на въздуха; замърсяване на води и почви; нерегламентирани сметища и несвоевременно обслужване на контейнери за битови отпадъци; незаконна сеч или окастряне на дървета на общински терени/; незаконно строителство и самосрутващи се сгради, други.

2. по електронен път: koruptsiya@mbox.contact.bg – за сигнали, свързани с корупция, нарушения на нормативна база при изпълнения на служебни задължения, нарушения на правилата на Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация; konflikt@mbox.contact.bg – сигнали, свързани с прилагането на Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси; drugisignali@mbox.contact.bg, predlozheniya@mbox.contact.bg – за предложения За образуване на производство по сигнал, получен по електронен път, същият следва да е подписан с електронен подпис.

3. чрез отдел “Информационно обслужване и технологии”

4. кутии, поставени на входа на сградата на Общинска администрация с административен адрес- Велинград, бул. “Хан Аспарух”35

5. по факс Напомняме, че не се образува производство по анонимни предложения или сигнали. Не се образува производство за нарушения, извършени преди повече от две години, с изключение на случаите, в които нормативен акт предвижда по-дълъг срок. При подаване на сигнал/ предложение, моля, посочете адрес за кореспонденция. Вашето мнение е изключително важно за нас, поради което Ви уведомяваме, че ако е наличен анонимен сигнал, е предвидена възможност за извършване на проверка на системите за управление и контрол.”

Все още няма коментари.

Leave a Reply