Сесия 2012-06-28

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

       На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на 28.06.2012г. /четвъртък/ от 09,3. при следния проект на

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и Въпроси.
 2. Отчет за работата на Общински съвет – Велинград за периода м.ноември 2011-м.юни 2012г. РЕШЕНИЕ №253

Докл.:Председател ОбС 

 1. Програма за работата на Общински съвет – Велинград за второ полугодие на 2012г. РЕШЕНИЕ №254

Докл.:Председател ОбС

 1. Избор на Управител на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №255

Докл.:Й.Аршинков

 1. Избор на Контрольор на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №256 

Докл.:Й.Аршинков

 1. Отчет по изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода м.януари 2012г. – м.март 2012г. РЕШЕНИЕ №257

Докл.:Я.Петрова

 1. Промени в състава на Общинска комисия по наркотичните вещества. РЕШЕНИЕ №258

Докл.:Н.Стефанова

 1. Доклад за структурата на общинската училищна мрежа и готовността на училища и детски заведения за учебната 2012/13г. РЕШЕНИЕ №259 

Докл.:Н.Стефанова

 1. Отчет на общинската програма за  превенция на наркотичните зависимости 2011-2012г. и Програма 2012-2013г. РЕШЕНИЕ №260 

Докл.:Н.Стефанова

 1. Анализ на изпълнението на Стратегия за развитието на физическото възпитание и спорта в Община Велинград за периода 2010-2015г. РЕШЕНИЕ №261 

Докл.:Ж.Бърдарска

 1. Отчет на общинска програма за закрила на детето 2011-2012г. и Общинска програма за закрила на детето 2012-2013г. РЕШЕНИЕ №262 

Докл.:Н.Стефанова

 1. Отчет по Програма за управление на зелената система на Община Велинград за периода 2008-2011г. РЕШЕНИЕ №263

Докл.:ланд.арх.Н.Фендрина

 1. Договор за наем за Градска художествена галерия. РЕШЕНИЕ №264

Докл.:Г.Янев 

 1. Изменение и допълнение на Решение №487/27.11.2008г. на ОбС-Велинград относно прокопаване и полагане на нов водопровод до хотел „Медея”. РЕШЕНИЕ №265

Докл.:Г.Янев

 1. Даване съгласие за издаване на Разрешително за водовземане на минерална вода от „Сондаж №4 „Власа”” на „СБР-НК”ЕАД-София. РЕШЕНИЕ №266 

Докл.:Г.Янев

 1. Даване съгласие за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода от „Сондаж №5 „Сярна баня” на „СБР-НК”ЕАД-София. РЕШЕНИЕ №267

Докл.:Г.Янев

 1. Учредяване право на прокарване и учредяване на сервитут в полски път – схема за трасе на кабелна линия и схема за трасе на водопровод в м.”Санаториума”, землище гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №268

Докл.:Д.Холянов, инж.Ил.Николов

 1. Допуска за приемане по законоустановения ред изработване на подробен устройствен план-план-схема за  обект „Подземна кабелна мрежа за ел.съобщения за гр.Велинград на „БУЛСАТКОМ”АД. РЕШЕНИЕ №269

Докл.:инж.Д.Папаркова, инж.Ил.Николов

 1. Попълване на кадастралния план с верни граници на имот пл.№1322 в кв.373 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №271

Докл.:Д.Кондева, инж.Ил.Николов

 1. Попълване на кадастралния план с нов имот пл.№8568-общ. в кв.233 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №270

Докл.: Д.Кондева, инж.Ил.Николов

 1. Частично изменение на уличната регулация, засягаща урегулирани поземлени  имоти №І и №ІІ-1357 в кв.247 по плана на гр.Велинград.

Докл.:инж.Д.Папаркова, инж.Ил.Николов

 1. Отдаване под наем на общински имот, находящ се в кв.30 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №272

Докл.:Г.Янев

 1. Одобряване оценка на общински имот пл.№1103, попадащ  в УПИ №ІV-408,1103, кв.34 по плана на с.Драгиново, Община Велинград. РЕШЕНИЕ №273

Докл.:М.Белухова, Г.Янев

 1. Одобряване оценка на общински имот пл.№1191 в УПИ №VІІ-169, кв.43 по плана на с.Драгиново, Община Велинград. РЕШЕНИЕ №274

Докл.: М.Белухова, Г.Янев

 1. Одобряване оценка за закупуване на общинска земеделска земя с НТП-използв.ливада, планосн.№111014 и площ 3500дка в м.”Кладова” по КВС на землището на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №275

Докл.:Н.Шаламанов, Г.Янев

 1. Одобряване оценка на общински имот пл.400 в УПИ №ІV-128, кв.17 по плана на с.Света Петка, Община Велинград. РЕШЕНИЕ №276

Докл.:М.Белухова, Г.Янев

 1. Одобряване оценка за закупуване на земя по ОПС – УПИ №ХVІ-общ., кв.431 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №277

Докл.:З.Мацанова, Г.Янев

 1. Продажба чрез публично оповестен конкурс или публично оповестен таен или явен търг на УПИ в кв.9 по плана на с.Долна Дъбева, кметство Света Петка. РЕШЕНИЕ №278

Докл.: З.Мацанова, Г.Янев

 1. Докладна записка относно допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №279

Докл.:Н.Шаламанов

 1. Възстановяване на земеделски имот на наследници на Мустафа Алиев Аликанов. РЕШЕНИЕ №280

Докл.:Т.Гинчева

 1. Възстановяване на земеделски имот на наследници Асан Асанов Юруков. РЕШЕНИЕ №281

Докл.:Т.Гинчева

 1. Възстановяване на земеделски имот на наследници Заварин Ангелов Кривулев. РЕШЕНИЕ №282

Докл.:Т.Гинчева

 1. Допълнение на Решение №6/25.01.2007г. на ОбС – Велинград относно определяне на членове на комисията за разполагане на рекламно-информационни елементи-билборд. РЕШЕНИЕ №283

Докл.:Т.Захова, Г.Янев

 1. Докладни записки по Програмата на Общински съвет – Велинград за м.юни 2012г.

34.1.Отчет на общинските съветници в качеството им на представители на Общината съдружник в търговските дружества.

Докл.:Председател ОбС

34.2.Информация за работата на щаба за координация и контрол за спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на бедствия в Общината.

Докл.:инж.Ст.Иванова-Кърпачева

34.3.Актуализиране на схемата за поставяне на рекламно-информационни елементи. Отчет на приходите от рекламна дейност на територията на Община Велинград.

Докл.:Т.Захова

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ:

Дата на провеждане

Час

Комисия

25.06.2012г.      /понеделник/ 15.00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.
25.06.2012г.     /понеделник/ 16.30 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
26.06.2012г.
/вторник/15.00Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство;26.06.2012г.
  /вторник/16.30Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване;27.06.2012г.
  /сряда/15.00Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите и кризисни ситуации27.06.2012г.
  /сряда/16.30Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

 

Забележка: Приложенията по т.4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 и 34 са Ви предоставени на електронен носител с материалите.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

/Д.Кехайова/

Все още няма коментари.

Leave a Reply