НАРЕДБА ЗА СЪСТАВЯНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

РАЗДЕЛ I

Общи положения

Чл.1.(1) С тази наредба се определят условията и реда за съставянето, приемането, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и извънбюджетните сметки, както и взаимоотношенията с централните ведомства, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, други общини, финансови институции и местната общност.

(2) Наредбата регламентира управлението на бюджетните и извънбюджетните средства при спазване принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и публичност.

Чл.2.(1) Общинският бюджет е:

 1. самостоятелна финансова сметка за приходите и разходите на общината за една бюджетна година.
 2. документ за финансова политика на общината;
 3. ръководство за оперативна дейност;
 4. средство за комуникация.

(2)         Общинският бюджет включва бюджета на първостепенния разпоредител с  бюджетни кредити и бюджетните сметки на определените със заповед на кмета на общината второстепенни разпоредители.

(3)         С общинския бюджет се осигуряват парични средства за финансиране на местни и делегирани от държавата дейности в интерес на местната общност.

(4) Общинският бюджет е публичен и се контролира от определените със закон органи , както и от местната общност по реда определен в тази Наредба. Чл.3.(1) Приходната част на общинския бюджет включва собствените приходи

 държавните трансфери, трансфери между разпоредители с бюджетни кредити и други приходи, разрешени с нормативен акт.

(2) Разходната част на общинския бюджет се определя от общинския съвет и включва бюджетни кредити за финансиране на текущи и капиталови разходи в местните и делегирани от държавата дейности, както и разходите за лихви, такси и комисионни по обслужването на общинския дълг.

Чл.4.(1) Бюджетният процес включва дейностите по съставянето, приемането, изпълнението, отчитането и контрола на общинския бюджет.

(2)   Бюджетният процес се управлява от общинския съвет и кмета на общината.

Чл.5 (1) В общинския бюджет може да се предвиди резерв за неотложни и непредвидени разходи , възникнали по време на текущата бюджетна година.

(2) Размерът и редът на разходване на резерва се определя от общинския съвет при приемането на общинския бюджет.

(3)   Размерът на резерва за делегираните от държавата дейности не може да надвишава 10% от определените средства за тези дейности. Размерът на резерва за местните дейности не може да надвишава 15% от собствените приходи.

(4)            Разходи от резерва могат да се извършват след разпределянето им по съответните дейности и параграфи.

(5)     Общината може да формира и целеви резерви, които не се включват в размера на общия резерв.

 

РАЗДЕЛ II

Финансова политика на общината

Чл.6.(1) Финансовата политика на общината представлява система от цели, принципи на управление и правила по отношение на бюджета на общината, бюджетния процес и финансовите взаимоотношения.

(2)    Основна цел на финансовата политика на  общината  е  поддържане  на финансова основа, достатъчна за предоставяне на такова равнище на общинските услуги,  което да удовлетворява нуждите и  очакванията  на местната общност в условията на прозрачност, ефективност и ефикасност в действията на свободна от корупция администрация.

(3)  Финансовата политика на общината гарантира способността на общината да:

 1. устоява на мести и регионални неблагоприятни икономически въздействия;
  1. отговаря своевременно на промени   в потребностите на местната общност по отношение на предоставяните услуги;
  2. поддържа висок кредитен рейтинг и/или кредитна способност;
  3. поддържа стабилно финансово състояние.

Чл.7.(1) Финансирането на текущите разходи се извършва с текущи приходи и с остатъци от предходни периоди.

(2)  Текущите разходи и приходи се преразглеждат и/или актуализират най-малко два пъти годишно – след приключване на първото полугодие и в края на годината.

(3)         Не  се допуска  използването  на  бюджетни  и  счетоводни  практики,  за балансирането на текущия бюджет за сметка на бъдещи бюджети.

(4)   С остатъците от предходни периоди приоритетно се разплащат задължения от предходни години. Когато размерът на остатъците от предходни периоди е по-голям от задълженията от предходни периоди, с решение на общинския съвет разликата се използва за попълване на резерва, финансиране на капиталови разходи и/или за текущи разходи.

(5)  Текущите разходи не могат да се финансират с дълг.

(6)   Краткосрочен  дълг може да се  ползва  единствено  за  финансиране  на временен паричен недостиг в рамките на годината.

(7) Не се финансират самостоятелно услуги, които имат регионален обхват.

(8)   Изключение по предходната алинея се допуска с решение на общинския съвет само за услуги, свързани с дейности по здравеопазването или по образованието.

Чл.8.(1) Общината поддържа тригодишни прогнози за приходите си, които актуализира ежегодно.

(2)             Прогнозите за приходите се разработват при спазване  на принципа на предпазливост    за     постигане    на    устойчивост    срещу     непредвидени     външни неблагоприятни икономически въздействия.

(3)     Общината прилага такси и цени на услуги в случаите, когато ясно са определени потребностите на услугата и разходите за нейното предоставяне.

(4)  Размерът на таксата или цената на съответната услуга следва да възстановява изцяло разходите, извършени за предоставянето на услугата, които включват: текущи разходи,   капиталови   разходи,   разходи   по   обслужване   на   дълга,    разходи   за възстановяване на дълготрайни активи (амортизации и/или резерви).

(5)    Изключения   по   предходната   алинея   се   допускат   в   случаите,   когато общинският съвет реши, че това се налага в защита на обществения интерес.

(6)        Най-малко веднъж годишно извършва анализ на разходите и на размера на таксите и цените на услуги, както и на дадените облекчения.

(7)   Размерите на таксите и цените на услуги се актуализират ежегодно най-малко с инфлационното влияние върху разходите.

(8)    Неустойките  и  наказателните  лихви  се  планират  единствено,   ако  има достатъчно основания да се твърди, че тези приходи ще постъпят в общината – съдебни решения, изпълнителни листове, споразумения и др.

Чл.9.(1) Общината поддържа такова равнище на разходите, което ще способства за предоставянето на основни публични услуги и осигуряването на обществения ред и сигурност.

(2)               Общината  поддържа  резерви,   които   да  намаляват   необходимостта  от краткосрочно  кредитиране  и  предпазват  от  свиване  на разходите  за  услуги  при неблагоприятни икономически явления.

(3)               Общината   разработва   тригодишна   прогноза   за   разходите,   която   се актуализира ежегодно.

             Чл.10. Инвестиционната политика на общината се осъществява съгласно приета от общинския съвет инвестиционна програма през мандата.

               Чл.11. Инвестиционната политика на общината се разработва от Общински съвет и Общинска администрация с оглед достигането на стратегическите цели на общината и съдържа описание на всеки капиталов проект, неговата стойност, начини за финансиране.

               Чл.12. Капиталов проект е този, който отговаря едновременно на следните условия:

1.   Представлява:

а)    придобиване   на   нов   материален   или   нематериален    актив,   земя, инфраструктурен обект или актив с историческа и/или художествена стойност;

б)  основен ремонт на съществуващ актив или обособена негова част.

 1. Финансира се изцяло или частично с общински финансови източници или общината е отговорна за използването му независимо  от  източника на финансиране.
 2. Има първоначална оценка не по-малка от 500 лв.

Чл.13. Всеки капиталов проект съдържа оценка на допълнителните текущи разходи, необходими за управление на въведения в експлоатация обект.

            Чл.14. Инвестиционната програма се приема и актуализира съответно заедно с приемането и актуализирането на текущия бюджет.

             Чл.15. Общината провежда консервативна финансова политика с оглед осигуряване на стабилно и добро финансово състояние в краткосрочен и дългосрочен аспект.

             Чл.16.(1) Дългови инструменти се ползват само за финансиране на обекти, включени в инвестиционната програма, които не могат да се финансират изцяло с текущи бюджетни приходи.

(2) Общината не може да поема дългосрочен дълг за текущи разходи.

Чл.17. Общинският съвет и кметът са длъжни да предоставят и оповестят на местната общност или на финансовите институции всякаква финансова и проектна информация, имаща отношение към дълга.

Чл.18.(1) Общинският съвет създава общински кредитен съвет, който подпомага кмета и общинския съвет в дейността на общината по поемане на дълг.

(2) В общинския кредитен съвет участват кметът на общината, председателят на общинския съвет, съветници и независими външни консултанти, нямащи интерес от кредитната дейност на общината.

Чл. 19. За изплащане на дълга се използват собствени общински приходи.

Чл.20.(1) В случаите, когато дългът се поема за проекти, включени в инвестиционната програма и които се ползват за предоставяне на услуга, заплащана от такси или цени, то последните служат като източник за финансиране на дълга. В размера на таксата или цената се включват и разходите за обслужване на дълга.

(2) В случаите, когато с дълг се финансира проект, който се ползва от еднозначно определен кръг потребители срещу заплащане на такса или цена, в разходите за обслужване на дълга се включва размера на таксата или цената само за тези потребители.

Чл.21.(1) Издаването  на общинска гаранция  е  изключение  от  финансовата политика.

(2) Общината гарантира дълг на трети лица само и единствено при наличие на следните условия:

 1. проектът е включен в инвестиционната програма;
 2. общинският съвет е одобрил поемането на дълг за проекта.

            Чл.22. Общината не може да учредява залог или ипотека като обезпечение на дълга на трети лица.

РАЗДЕЛ III

Съставяне на проект на общинския бюджет

Чл.23 (1) Подготовката за съставяне на проекта на бюджета на общината за следващата финансова година включва:

 1. преглед на дългосрочните цели по приетите от общинския съвет стратегии, прогнози за развитие на общината и програмата за устойчиво развитие през периода 2004-2007 г.;
 2. преглед на местните такси,  цени на услуги,  наеми  и други  актове на общинския съвет свързани с общинските приходи;
 3. размера на общата изравнителна субсидия;
 4. размера на преходния остатък от предходната година;
 5. проучване на потребностите на местната общност;
 6. преглед и анализ на общинската социална инфраструктура.

 (2) Тенденциите в местната икономическа прогноза, съставена на база дейностите по чл.1, се ползват за съставяне на проекта на текущия бюджет и на тригодишната бюджетната прогноза в частта за местните дейности.

Чл.24.(1) Кметът на общината дава указания на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, в които определя условията и срокове за представяне на проектите за бюджет.

(2) Кметът на общината информира местната общност за годишните цели, задачи и приоритети на проекта на бюджета и за реда за представяне на мнения и предложения.

Чл.25. Кметът на общината представя в Министерството на финансите прогноза за размера на собствените приходи и местните разходи, предложения за размера на целевата субсидия от централния бюджет за капиталови разходи за съответната бюджетната година, както и намеренията на общината за поемане на общински дълг по реда и сроковете, определени от Министерството на финансите.

Чл.26. Проектът на бюджета включва:

 1. бюджет на делегираните от държавата дейности;
 2. бюджет на местните дейности;
  1. капиталови разходи за придобиване, реконструкция и основен ремонт на дълготрайни активи.

Чл.27.(1) Кметът на общината съставя проекта за бюджет на делегираните от държавата дейности на основата на държавни стандарти, финансирани с държавни трансфери при спазване на бюджетната класификация.

(2)    Към   средствата  по   ал.1,   може   да  се   включи   преходния   остатък   от предходната година за делегираните от държавата дейности.

(3)    С  решение  общинският  съвет  може  да  дофинансира  всяка  делегирана държавна дейност за допълнителна численост на персонала и текущи разходи за издръжка над  стандартите,  за сметка  на  собствените  приходи  и  изравнителната субсидия.

(4)    Бюджет на делегираните от държавата дейности се приема без дефицит.

(5)    Средствата от дарения се отразяват текущо приходно и разходно със заповед на кмета според волята на дарителя.

(6)   С   решение   на  общинския   съвет,   финансирането   на   някои  дейности   в образованието и културата може да се организира като”делегиран бюджет”.

Чл.28.(1) Съставянето на проект за бюджет на местните дейности се извършва след месец юли на предходната година.

(2)  Текущите разходи за местните дейности се финансират от собствени приходи и изравнителна субсидия.

(3)  Собствените приходи включват местните данъци, определени със закон и местни неданъчни приходи.

(4)  Кметът на общината съставя проекта по ал.1 на основата:

 1. на прогноза за местните данъчни и неданъчни приходи, разработена със съдействието на териториалната данъчна дирекция;
 2. размера на общата изравнителна субсидия;
 3. размера на преходния остатък от предходната година.
 4. проучване на потребностите на местната общност;
 5. преглед и анализ на общинската социална инфраструктура.

(2) Тенденциите в местната икономическа прогноза, съставена на база дейностите по чл.1, се ползват за съставяне на проекта на текущия бюджет и на тригодишната бюджетната прогноза в частта за местните дейности.

Чл.24.(1) Кметът на общината дава указания на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, в които определя условията и срокове за представяне на проектите за бюджет.

(2) Кметът на общината информира местната общност за годишните цели, задачи и приоритети на проекта на бюджета и за реда за представяне на мнения и предложения.

Чл.25. Кметът на общината представя в Министерството на финансите прогноза за размера на собствените приходи и местните разходи, предложения за размера на целевата субсидия от централния бюджет за капиталови разходи за съответната бюджетната година, както и намеренията на общината за поемане на общински дълг по реда и сроковете, определени от Министерството на финансите.

Чл.26. Проектът на бюджета включва:

 1. бюджет на делегираните от държавата дейности;

            2.   бюджет на местните дейности;

 1. капиталови разходи за придобиване, реконструкция и основен ремонт на дълготрайни активи.

Чл.27.(1) Кметът на общината съставя проекта за бюджет на делегираните от държавата дейности на основата на държавни стандарти, финансирани с държавни трансфери при спазване на бюджетната класификация.

(2)   Към   средствата  по   ал.1,   може   да  се   включи   преходния   остатък   от предходната година за делегираните от държавата дейности.

(3)   С  решение  общинският  съвет  може  да  дофинансира  всяка  делегирана държавна дейност за допълнителна численост на персонала и текущи разходи за издръжка над  стандартите,  за сметка  на  собствените  приходи  и  изравнителната субсидия.

(4)   Бюджет на делегираните от държавата дейности се приема без дефицит.

(5)   Средствата от дарения се отразяват текущо приходно и разходно със заповед на кмета според волята на дарителя.

(6)   С   решение   на  общинския   съвет,   финансирането   на   някои  дейности   в образованието и културата може да се организира като”делегиран бюджет”.

Чл.28.(1) Съставянето на проект за бюджет на местните дейности се извършва след месец юли на предходната година.

(2)  Текущите разходи за местните дейности се финансират от собствени приходи и изравнителна субсидия.

(3)  Собствените приходи включват местните данъци, определени със закон и местни неданъчни приходи.

(4)  Кметът на общината съставя проекта по ал.1 на основата:

      1.  на прогноза за местните данъчни и неданъчни приходи, разработена със съдействието на териториалната данъчна дирекция;

             2.  размера на общата изравнителна субсидия;

             3. размера на преходния остатък от преходната година.

             4. текущите постъпления от дарения не се планират – с тях се увеличава приходната и разходната част .

             5. бюджетът за местните дейности се приема без дефицит .

             6. общинският съвет , при недостиг на средства за местните дейности , определя приоритети и / или приема допълнителни мерки за увеличаване на приходите,  както и за преструктуриране и / или намаляване на разходите.

            Чл. 29. (1) Капиталовите разходи за текущата година се планират в съответствие с:

1. дългосрочната инвестиционна програма и конкретните неотложни потребности на бюджетните структури.

 1. предложения на местната общност .
 2. прехвърляне задълженията по общинския дълг в частта за капиталовите разходи .
 3. задължения за съфинансиране по национални , регионални и международни програми и проекти.
 4. други преходни обекти .

(2). Източници за финансиране на капиталовите разходи за делегираните от държавата дейности и за местните дейности са :

1.определените със закон или акт на Министерския съвет средства за капиталовите разходи за делегираните дейности и за местните дейности .

2. определените с решение на общинския съвет собствени приходи .

3. средства от програми и проекти.

               Чл. 30.(1). Окончателният общ проект на общинския бюджет по пълна бюджетна класификация за местните и делегирани дейности  се съставя след обнародване на ЗДБ на Република България за съответната година .

                         (2).  Общинския съвет определя конкретните условия за изпълнение на общинския бюджет с решението за неговото приемане .

РАЗДЕЛ  IV

Обсъждане и приемане на проекта на общинския бюджет

               Чл. 31.(1). Кметът на  общината предоставя проекта на общинския бюджет за публично обсъждане от местната общност.

                      (2). Кметът на общината утвърждава график за публичното обсъждане и го довежда до знанието на местната общност чрез местните средства за масово осведомяване и /или по друг начин , не по-късно от 7 дни преди началото на обсъждането.

                     (3). Публичното обсъждане се провежда по населени места и бюджетни звена чрез срещи ,пресконференции, кръгли маси и дискусионни форуми с участието на граждани, общински съветници, кметове на кметства , ръководители на бюджетни звена , представители на медии, граждански сдружения и на други юридически лица, които имат регистрация, осъществявят дейност или ползват услуги на територията на общината.

                    (4).   За постъпилите предложения от публичното обсъждане се съставя протокол, който се прилага като неразделна част към проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от общинския съвет.

                         (5).Редът за обсъждане и приемане на бюджета се определя с решение на Общинския съвет.

Чл.32. Проектът на общинския бюджет се внася от кмета на общината с доклад и проект за решение и се разпределя от председателя на общинския съвет за становище от всички постоянни комисии. Водеща е комисията по “ икономика, транспорт, финанси и бюджет “.

Чл.ЗЗ. Общинският съвет приема общинския бюджет в определения от закона срок и в съответствие с Единната бюджетна класификация.

Чл.34. Кметът на общината представя приетия общински бюджет в областното поделение на Сметната палата и Министерството на финансите в определения от закона срок, както и в Националното сдружение на общините в Република България.

Чл.35. Когато не е приет закона за държавния бюджет за съответната година, разходите за делегираните от държавата дейности и разходите за местните дейности се извършват месечно до 1/12 част от отчета на бюджетните кредити за съответния период на предходната година.

Чл.36. Когато е приет закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, за времето до приемането на общинския бюджет, разходите за финансирането на делегираните от държавата дейности се извършват месечно в размер на утвърдените със Закона за държавния бюджет държавни трансфери за съответната година, а разходите за финансирането на местните дейности се извършват месечно в размер на 1/12 част от отчета на бюджетните кредити за предходната година.

Чл.37. Когато общинският съвет не е приел бюджета на общината в определения от закона срок, разходите за финансиране на местните дейности до приемане на бюджета се извършват съобразно внесения проект, а разходите за финансиране на делегираните от държавата дейности – при условията на предходния член.

Чл.38. За периода след изтичане на законовия срок за приемане на общинския бюджет, до неговото приемане не се начислява и изплаща възнаграждение на председателя на общинския съвет и на общинските съветници.

РАЗДЕЛ V

Изпълнение на общинския бюджет

Чл.39.(1) Изпълнението на общинския бюджет започва от 1-ви януари и приключва на 31 -ви декември.

(2) Изпълнението на общинския бюджет се организира от кмета на общината чрез ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

Чл.40. Кметът на общината разпределя одобрените от общинския съвет бюджетните кредити по тримесечия и по месеци.

Чл.41. Със своя заповед кметът на общината утвърждава бюджетните сметки на второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити и определя техните права и задължения, в срок до 20 дни след приемане на общинския бюджет от общинския съвет.

Чл.42. Разходите по общинския бюджет се извършват до размера на бюджетните кредити за съответния период.

Чл.43. Не се допуска извършването и поемането на задължения, както и започване на програми и проекти от второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, които влошават баланса на общинския бюджет и не са включени в приетия бюджет на общината.

Чл.44. Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити представят заявки за  необходимите   им   средства  в  дирекция   “Финансово- счетоводна дейност ” два пъти месечно, по типова форма, утвърдена със заповед на кмета на общината.

Чл.45. Кметът на общината ограничава или спира финансирането на бюджетни организации, звена и субсидирани дейности при доказано нарушение на бюджетната дисциплина до неговото отстраняване, като уведомява съответните органи.

Чл.46. Общинският съвет може в течение на бюджетната година, за сметка на общинския бюджет, да открива, закрива или преструктурира бюджетните звена, финансирани със собствени приходи, както и да предлага вземането на решения от компетентните държавни органи за делегирани от държавата дейности с цел задоволяване на реалните потребности на местната общност.

Чл.47. При приемане на бюджета на общината или в процеса на неговото изпълнение, общинският съвет упълномощава кмета на общината при текущо възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета, със заповед да:

 1. изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии, в частта за делегираните от държавата дейности;
 2. прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;
 3. се разпорежда с определения резервен бюджетен кредит.

Чл.48. Когато в процеса на изпълнение на бюджета, одобрените тримесечни разпределения на кредити по даден параграф се окажат недостатъчни и/или възникнат нови неотложни нужди, кметът на общината осигурява необходимия размер на тези кредити без да променя общия обем на бюджетните кредити по дейности и параграфи чрез:

 1. прехвърляне на бюджетни кредити от следващи тримесечия;
  1. прехвърляне на бюджетни кредити в следващи тримесечия по параграфи с реализирани икономии.

Чл.49. При текущото изпълнение на бюджета, кметът на общината спазва лимитите за:

 1. представителни разходи;
  1. разходите за помощи за погребения, когато за тях са определени лимити в бюджета на общината;
  2. режийни разноски за ученическо столово хранене;
   1. за поевтиняване на храната за ученическо столово хранене, за спортни паралелки и за детски млечни кухни;
   2. други специфични лимити.

            Чл.5О. Кметът на общината внася в срок до 30 юли в общинския съвет информация за текущото изпълнение на бюджета за първото шестмесечие.

            Чл.51. Кметът на общината и кметовете на кметства информират местната общност не по-малко от два пъти годишно за изпълнението на бюджетите им.

            Чл.52.(1) Общинският бюджет се изменя през текущата година по реда, по който е бил приет.

(2) Не се изисква решение на общинския съвет за промени в следствие на:

 1. писма от Министерство на финансите за корекции по реда на Закона за устройство   на  държавния   бюджет   и   Закона   за  държавния   бюджет   за съответната година;
 2. целеви трансфери от министерства и агенции;
 3. получени средства от спонсори  и дарения с определена воля на дарителя;
 4. преводи по сключени договори по донорски програми и проекти;
  1. разпределение    на   резервирания    кредит,    за    което    общинският    съвет упълномощава кмета с решението за приемане на годишния бюджет.

РАЗДЕЛ VI

Извънбюджетни средства на общината

Чл.53.(1) Извънбюджетните средства са тези, които се събират и разходват по силата на закон чрез извънбюджетни сметки и фондове.

(2) Приходите и разходите по извънбюджетните сметки и фондове се приемат чрез приходно-разходни план сметки заедно с бюджета на общината, в съответствие с Единната бюджетна класификация.

Чл.54. В случаите, когато общинския бюджет не е приет, приходно-разходните план сметки на извънбюджетните сметки и фондове се приемат от общинския съвет в срок до един месец от началото на бюджетната година.

Чл.55. Отчетът за приходите и разходите на извънбюджетните сметки и фондове се приема заедно с отчета за касовото изпълнение на общинския бюджет.

Чл.56. Кметът на общината представя на областното поделение на Сметната палата и на Министерството на финансите приетите приходно-разходни план сметки на извънбюджетните сметки и фондове и отчетите за тяхното изпълнение.

РАЗДЕЛ VII

Отчитане и контрол на общинския бюджет

Чл.57.(1) Приключването и отчитането на общинския бюджет се извършва по реда и в сроковете за приключване и отчитане на държавния бюджет.

(2) Задължения по влезли в сила решения на съда, непредвидени в бюджета за текущата година, задължително се изплащат със следващия бюджет.

Чл.58.(1) Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити съставят периодични отчети за касовото изпълнение на бюджетните си, извънбюджетните си и други сметки , както следва :

 1. месечен съкратен отчет с натрупване – до 5-то число на месеца, следващ отчетния месец;
 2. тримесечен пълен отчет с натрупване – до 5-то число на месеца, следващ отчетното тримесечие;
 3. годишен пълен отчет с натрупване – до 15-то число на месец януари на годината, следваща отчетната година.

(2)   Отчетите по предходната алинея се представят в съответствие с Единната бюджетна класификация и по форми и съдържание, определени от Министерство на финансите.

(3)        Кметът на общината съставя периодични и годишни отчети за изпълнение на общинския бюджет в съответствие с Единната бюджетна класификация, въз основа на отчетите  на  второстепенните  разпоредители   с  бюджетни  кредити   и   отчетите  за дейности, финансирани пряко от общината.

(4)        По искане на Общински съвет  Кмета на Общината предоставя временни отчети.

                  Чл.59.(1) Кметът на общината представя годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет за публично обсъждане от местната общност.

(2) Публичното обсъждане на годишния отчет се провежда едновременно с обсъждане на проекта за бюджет за следващата година по ред определен от ОбС.

Чл.60.(1) Годишния отчет за изпълнението на бюджета се внася от кмета на общината в общинския съвет с посочване на информация за:

 1. размера   на   приходите   и   разходите,    приети    от   общинския    съвет   с първоначалния бюджет;
 2. служебните актуализации и актуализациите, приети с решения на общинския съвет;
 3. отчетните данни за размера на приходите и разходите;
 4. състоянието на общинския дълг.

(2)  Кметът  на  общината представя  информацията  по  ал.1   в  Националното сдружение на общините в Република България.

РАЗДЕЛ VIII Общински дълг

Чл.61.(1) Общинският дълг включва всички финансови задължения от името и за сметка на общината.

(2) Поемането на общински дълг се извършва чрез:

 1. емисия на общински ценни книжа;
  1. договори  за заем с  банки,  други  финансови  институции  или  от други източници.

Чл.62.(1) С решение на общинския съвет, възникналият временен недостиг на средства за местните дейности може да се финансира със заеми от:

 1. извънбюджетни сметки и фондове на общината;
 2. банки и други финансови институции;
 3. други източници.

(2) Заемите по ал.1 са краткосрочни, ползват се за текущо балансиране на бюджета и се възстановяват до края на бюджетната година.

Чл.63.(1) Дългосрочен общински дълг може да се поема с решение на общинския съвет.

(2) Дългосрочния дълг се използва за:

 1. финансиране на инвестиционни програми и проекти, които не могат да се финансират с бюджетни приходи;
 2. рефинансиране на непогасен дълг .

Чл.64.(1) Инвестиционните програми и проекти, за чието финансиране се предвижда поемане на общински дълг се одобряват от общинския съвет.

(2) Общинският съвет одобрява исканията за финансиране на програми и проекти, които съдействат за развитието на публичния сектор и/или на социално-икономическото състояние на общината.

Чл.65. Предложенията за финансиране на инвестиционни програми се внасят за разглеждане в общинския съвет, придружени от следните документи:

 1. описание   на  програмата  или   проекта  -  наименование,   цели,  технико- икономическа обосновка,  степен  на  готовност  за реализация,  очаквани срокове   за   реализация,   социално-икономически   анализ   на   очакваните резултати, анализ на въздействието върху околната среда;
 2. описание на финансовите параметри – източниците за финансиране, размер на средствата, срокове и начини за усвояване, лихвени условия, погасителна схема, размер на разходите за консултантски, административно-управленски и други услуги, източници за погасяване, анализ на финансовото състояние преди и прогноза за състояние след реализация на програмата или проекта, влияние на финансирането  и разходите по  обслужване  на дълга върху бюджета на общината;
 3. схема за осъществяване на вътрешноведомствен контрол по отношение на изпълнението на програмата или проекта.

Чл.66.(1) Дължимите суми за лихви, такси, комисионни и погашения на главниците .по общинския дълг са за сметка на собствените приходи и общата изравнителна субсидия, както и за сметка на извънбюджетните средства с инвестиционно предназначение, в случаите, когато е приет за финансиране на инвестиционни програми и проекти и/или за ре-финансиране на не погасен дълг с инвестиционно предназначение.

(2) Средствата по предходната алинея се предвиждат при съставяне на проекта на общинския бюджет и в план-сметката за извънбюджетните средства, без да се нарушава нормалното финансиране на местните дейности.

Чл.67. Когато общинският дълг е поет за финансиране на инвестиционни програми и проекти в делегираните от държава дейности, дължимите суми за лихви и погашения на главниците могат да бъдат за сметка и на целевата субсидия за капиталови разходи.

Чл.68. Годишният размер на разходите по обслужването на дълга, финансирани от собствени приходи и обща изравнителна субсидия, не може да надвишава 25 на сто от техния размер за съответната година.

Чл.69. Общинският дълг не може да се обезпечава чрез залог или ипотека на имущество  публична общинска собственост.

Чл.70.(1) Общинският съвет може да приеме решение за сключване на договор с друга община за отпускане или за ползване на заем за капиталови разходи от взаимен  интерес.

(2) Източник на средствата по ал.1 не могат да бъдат целевите субсидии от централния бюджет.

Чл.71. Кметът на общината предоставя на финансовите институции финансова и проектна информация, имаща отношение към дълга и информира местната общност.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Наредбата е приета с Решение №7/27.01.2005 г., Протокол №2 на Общински съвет – Велинград и допълнена с РЕШЕНИЕ №441/29.11.2012г.

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                       /Н.Кехайов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply