Сесия 2005-01-27

  1. Отчет на Председателя на ОбС за 2004г.РЕШЕНИЕ 05РЕШЕНИЕ 06
  2. Питания.
  3. Приема наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на Общинския бюджет . РЕШЕНИЕ 07РЕШЕНИЕ 08
  4. Изменение на Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград. РЕШЕНИЕ 09
  5. Приемане на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. РЕШЕНИЕ 10
  6. Утвърждаване списъка на съдебните заседатели.РЕШЕНИЕ 11
  7. Допълнение на Решение №397/16.12.2004г. на ОбС. РЕШЕНИЕ 12 , РЕШЕНИЕ 13
  8. Изменение на решение №248/26.10.2001г. относно ползване на земеделска земя от АРР – Велинград.РЕШЕНИЕ 14
  9. Създаване на Временна смесена комисия за изготвяне на проект за Общински план за развитие. РЕШЕНИЕ 15

10. Отпускане на средства от Ф “Приватизация” за гр.Сърница. РЕШЕНИЕ 16

11. Отпускане на средства за ОбС – Велинград. РЕШЕНИЕ 17

12. Отчет по програмата за управление на зелената система. РЕШЕНИЕ 18

13. Отчет за извършените услуги в Дирекция “ТСУСА” през 2004г. РЕШЕНИЕ 19

14. Попълване на кадастралния план в кв.358 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 20

15. Промяна на улична регулация в кв.427 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 21

16. Попълване на кадастралния план с верни имотни граници в кв.134 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 22

17. Промяна на улична регулация в кв.3441 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 23

18. Попълване на кадастрален план в кв.1432 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 24

19. Учредяване на възмездно право на пристрояване на Димитър Гаджев. РЕШЕНИЕ 25

20. Изменение на отреждане в кв.25А по плана на с.Света Петка. РЕШЕНИЕ 26

21. Изменение на регулацията и изготвяне на ПУП в кв.15 по плана на с.Юндола. РЕШЕНИЕ 27

22. Одобряване на средства за закупуване на компютри. РЕШЕНИЕ 28

23. Удължаване срока на договори -4бр. проекти РЕШЕНИЕ 29РЕШЕНИЕ 30РЕШЕНИЕ 31РЕШЕНИЕ 32

24. Отпускане на средства за читалище “Св.св.Кирил и Методий”. РЕШЕНИЕ 33

25. Предоставяне за временно управление на перални в “Каменица” и “Анезица”. РЕШЕНИЕ 34

26. Упълномощаване Кмета на Общината за сключване на договор за правно обслужване на ОбС. РЕШЕНИЕ 35

27. Удължаване срока на договор за управление на д-р Савова. РЕШЕНИЕ 36

28. Отпускане на средства за с.Кръстава.РЕШЕНИЕ 37

29. Даване съгласие за съфинансиране на проект за ОУ “Н.Рилски”. РЕШЕНИЕ 38

30. Продажба на сграда на Сдружение “АРР” – Велинград. РЕШЕНИЕ 39

31. Изменение на решение №281/30.09.2004г. РЕШЕНИЕ 40

Все още няма коментари.

Leave a Reply