Сесия 2006-01-26

 1. Доклад на Кмета на Община Велинград за изпълнението на общия устройствен план за 2005г.РЕШЕНИЕ 1
 2. Наредба за жилищни нужди на граждани, настанявани под наем в общински жилища по чл.43 и чл.45 от ЗОС. РЕШЕНИЕ 2
 3. Определяне такса за битови отпадъци през 2006г.и зони на гр.Велинград съгласно ЗМДТ. РЕШЕНИЕ 3РЕШЕНИЕ 4
 4. Даване правомощия на Председателя на ОбС и Кмета да представляват общината за уведомяване по ЗУТ. РЕШЕНИЕ 5
 5. Възлагане направата на оценка на общински горски земи за изграждане на електропровод в с.Побит камък. РЕШЕНИЕ6
 6. Образуване на вилна зона “Кара тепе”. РЕШЕНИЕ 7
 7. Потвърждаване на решение №6/2003г. РЕШЕНИЕ 8
 8. Изменение на решение №162/06.08.2003г. РЕШЕНИЕ 9
 9. Утвърждаване на списък с местоположението на 70бр. “Улични чешми с минерална вода”. РЕШЕНИЕ 10
 10. Безвъзмездно ползване на помещение от Дирекция “Социално подпомагане”, находящо се в сградата на кметство Сърница. РЕШЕНИЕ 11
 11. Предоставяне на помещение за нуждите на Клуба на пенсионера в гр.Сърница. РЕШЕНИЕ 12
 12. Попълване на кадастралния план в кв.1 по плана на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ 13
 13. Попълване на кадастралния план в кв.12 по плана на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ14
 14. Частично изменение на плана за регулация в кв.45а по плана на гр.Сърница.РЕШЕНИЕ 15
 15. Провеждане на конкурс за два броя помещения находящи се  в гр.Сърница. РЕШЕНИЕ 16
 16. Монтиране на съоръжение от 6 кв.м. за “Вивател”. РЕШЕНИЕ 17
 17. Безвъзмездно ползване на кухненски блок в СОУ “В.Левски” от АРР. РЕШЕНИЕ18
 18. Безвъзмездно ползване на имот 001163 “Юртище” от АРР. РЕШЕНИЕ 19
 19. ЧИ на плана за застрояване в кв.396 на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 20
 20. Изменение на плана за регулация в кв.142 по план на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 21
 21. Промяна срока на ОПС на Емил Алендаров от с.Драгиново. РЕШЕНИЕ 22
 22. Частично изменение на ПУП в кв.7 по плана на с.Всемирци. РЕШЕНИЕ 23
 23. Изкупуване на общинската част на УПИ в кв.101 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЯ 24
 24. Изкупуване на общинската част на УПИ в кв.420 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 25
 25. Изкупуване на общинската част на имот 7644 в кв.101 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 26
 26. Изкупуване на общинската част на УПИ в кв.359 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 27
 27. Промяна на границите на имот 982 по плана на гр.Велинград от 1978г. РЕШЕНИЕ 28
 28. Попълване на кадастралния план в кв.9 по плана на с.Медени поляни. РЕШЕНИЕ 29
 29. Попълване на кадастралния план в кв.182 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 30
 30. Замяна на земеделски имоти в с.Драгиново. РЕШЕНИЕ 31
 31. Пристрояване на двуетажна пристройка  в УПИ ІІ-частна общ.собственост по плана на с.Юндола. РЕШЕНИЕ 32
 32. Изменение на плана за застрояване в кв.408 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 33
 33. Частично изменение на плана за регулация в кв.402 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 34
 34. Проект за частично изменение на плана за регулация в кв.34 по плана на гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ 35
 35. Провеждане на конкурс за отдаване под наем на магазин в кв.126 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 36
 36. Провеждане на конкурс за недовършен магазин, находящ се в кв.111 по плана на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ 37
 37. Удължаване сроковете на договор за отдаване под наем  на 3бр.петна. РЕШЕНИЕ 38
 38. Изменение на решение №356/2005г. за “Стройком”ЕООД. РЕШЕНИЕ 39
 39. Разрешение за прокопаване на водопровод от  “Певал”. РЕШЕНИЕ 40
 40. Опрощаване на задължение  на Иван Г.Божков от гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 41
 41. Преобразуване на ОП “Спортни имоти и плажове” и ОП “Пазари и тържища”. РЕШЕНИЕ 42 ,РЕШЕНИЕ 43, РЕШЕНИЕ 44
 42. Промяна на туристическата такса. РЕШЕНИЕ 45
 43. Сключване договор за наем с н-ци Оскови за ОДЗ “Фантазия”. РЕШЕНИЕ 46
 44. Разширяване гробищен парк кв.Каменица. РЕШЕНИЕ 47
 45. Отпускане на средства за ФК”Чепинец”. РЕШЕНИЕ 48
 46. Питания.
Все още няма коментари.

Leave a Reply