Archive | Заседания 2006г. RSS feed for this section

Сесия 2006-02-23

Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Програма за реализация на общински план за развитие 2006-2007г. Докладна записка от д-р Савова относно осигуряване на средства. Предложение от д-р Савова относно промени в структурата на “МБАЛ”. Участие на Община Велинград в проект “Местно икономическо развитие и маркетинг на [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2006-12-28

Увеличение приходната част на Общинския бюджет за 2006г. със сумата от  329 812лв. РЕШЕНИЕ 472 Увеличение приходната част на Общинския бюджет за 2006г. със сумата от 679 998лв. РЕШЕНИЕ 473 Изменение и допълнение на т.2 от решение №300/27.07.2006г. РЕШЕНИЕ 474 Изменение и допълнение на решение №314/29.08.2006г. РЕШЕНИЕ 475 Одобряване на план-сметка за определяне на разходите по чистотата. РЕШЕНИЕ 476 Образуване на средства [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2006-12-21

Връчване призовете на почетните граждани – д-р Ромил Попов и д-р Юлиан Калъчев. Приемане на декларация за защита на медицинските сестри в Либия. Избор на управител на “ВКТВ” ЕООД гр.Велинград.РЕШЕНИЕ 444  Работна рамка за приоритетните проекти за разработване в началния период от членството на Р България в ЕС. РЕШЕНИЕ 445 Одобряване на Договор за публично-частно партньорство [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2006-11-30

Удостояване със званието “Почетен гражданин на Велинград” на д-р Ромил Попов. РЕШЕНИЕ 413 Удостояване посмъртно със званието “Почетен гражданин на Велинград” на д-р Юлиан В.Калъчев. РЕШЕНИЕ 414 Изменение и допълнение на Решение №401/26.10.06г.върнато за преразглеждане от Областен управител. РЕШЕНИЕ 415 Обявяване конкурс за избор на Управител на “Стройком”ЕООД. РЕШЕНИЕ 416 Създаване на нова ал.6 към чл.29 от Наредба №1. РЕШЕНИЕ [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2006-10-26

Връчване призовете на почетните граждани – Антон Митров, Георги Стамболов и Борис Чолев. РЕШЕНИЕ 380 Обявяване на конкурс за разпределение и възлагане на превозите на пътници по утвърдените общински транспортни схеми. РЕШЕНИЕ 381 Одобряване на средства за закупуване на съдове за смет на фирма “Стройком” ЕООД. РЕШЕНИЕ 382 Промяна на Плана за бюджет 2006г. на кметство Кръстава. РЕШЕНИЕ 383 [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2006-09-28

Приемане на Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. РЕШЕНИЕ 318 Удостояване със званието “Почетен гражданин на Велинград” на Антон Василев Митров, Георги Витомиров Стамболов и Борис В.Чолев. РЕШЕНИЕ 319 Докладна от Реджеп К.Ходжов – зам.кмет относно изпълнение на решение №270/06г. РЕШЕНИЕ 320 Приемане на планово задание на изработване на [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2006-08-29

Приемане на Стратегия за устойчив туризъм в община Велинград и Велинградския туристически район. РЕШЕНИЕ 303 Отписване на павилион ‘Магазин за хляб и хлебни изделия’ от активите на ОП ‘Спортни имоти и пазари”. РЕШЕНИЕ 304 Удължаване срока на договор за петно в кв.142, Велинград. РЕШЕНИЕ 305 Продажба на ДМА собственост на СОУ ‘В.Левски’. РЕШЕНИЕ 306 Даване съгласие за бъдещо строителство [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2006-07-27

Отчет за изпълнението на бюджета за първото полугодие на 2006г. РЕШЕНИЕ 266 Утвърждаване на месечна средна брутна работна заплата за дейност “Контролни държавни и  общински органи” и функция “Здравеопазване”. РЕШЕНИЕ 267, РЕШЕНИЕ 268 Учредяване на безвъзмездно право на строеж за молитвен дом в кв.77 по плана на с.Драгиново. РЕШЕНИЕ 269 Предложение от читалище “Отец Паисий” – Велинград. РЕШЕНИЕ 270 Откриване [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2006-06-29

Приемане на Програма за развитието на спортната дейност в Община Велинград. РЕШЕНИЕ 220 Приемане на Програма за работата на ОбС – Велинград за ІІ-ро полугодие на 2006г. РЕШЕНИЕ 221 Отчет за изпълнение на решенията на ОбС за първо тримесечие на 2006г.  РЕШЕНИЕ 222 Актуализация на структурата във връзка с вътрешни одитори.  РЕШЕНИЕ 223 Оспорване на решение №200/25.05.06г. [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2006-05-25

Прекратяване правомощията на Управителя на “МБАЛ-Велинград”ЕООД и избор на ВрИД управител. РЕШЕНИЕ 186, РЕШЕНИЕ 187 Определяне представители на Община Велинград в общото събрание на АРР. РЕШЕНИЕ 188 Предложение за промяна на туристическа такса. РЕШЕНИЕ 189 Частична промяна в структурата на ОбА. РЕШЕНИЕ 190 Промяна на Решение 105/30.03.06 , обект р-т ‘Мираж’.  РЕШЕНИЕ 191 Конкурс за отдаване под наем на помещения в [...]

Прочети 0 Comments