Сесия 2005-06-29

  1. Приемане на общински план за развитие 2007-2013г. РЕШЕНИЕ 172
  2. Приемане на Наредба за условията и реда за провеждане на търг или конкурс за определяне на концесионер. РЕШЕНИЕ 173
  3. Приемане на Наредба за учредяване на търговски дружества с общ.имущество и за упражняване на правата на собственост на Общината в търговски дружества.  РЕШЕНИЕ 174
  4. Приемане на План за работата на Общински съвет за второто полугодие на 2005г. РЕШЕНИЕ 175
  5. Актуализиране на Наблюдателна комисия.  РЕШЕНИЕ 176
  6. Разглеждане на финансовия одит за “ВКТВ” ЕООД.  РЕШЕНИЕ 177
  7. Даване съгласие за заверка на заповедна книга за МВЕЦ “Водев чарк”.  РЕШЕНИЕ 178
  8. Визия и насоки за дейността на ОП “ИЦМСБ” и актуализиране Правилника за вътрешния ред и цени на услуги.  РЕШЕНИЕ 179РЕШЕНИЕ 180
  9. Приемане на визия за развитие на “Сютка-2000”АД.  РЕШЕНИЕ 181 

10. Удължаване срока за възстановяване на кредит за “Стройком” ЕООД.   РЕШЕНИЕ 182

11. Продължаване договора за одит на “Стройком” ЕООД.  РЕШЕНИЕ 183

12. Оздравителна програма за “МБАЛ-Велинград”ЕООД.Отчет на контрольора, гласуване на средства за Хемодиализа. РЕШЕНИЕ 184РЕШЕНИЕ 185,РЕШЕНИЕ 186

13. Даване съгласие за пристройка към съществуваща сграда в УПИ VІІІ “За поликлиника” в кв.65 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 187  

14. Изменение и допълнение на Решение №329/28.10.2004г. на ОбС.  РЕШЕНИЕ 188

15. Изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград. РЕШЕНИЕ 189 РЕШЕНИЕ 190 ,  РЕШЕНИЕ 191,

16. Отчет по изпълнението на Програмата за управление на въздуха и актуализиране на плана за действие на Програмата за управление на въздуха.   РЕШЕНИЕ 192

17. Увеличаване на дейност “Общинска администрация” с 5хил.лв.   РЕШЕНИЕ 193

18. Отпускане на средства от Ф “Приватизация” за с.Побит камък.РЕШЕНИЕ 194

19. Отпускане на 22 хил.лв. от Ф”Разходи за приватизация”  за закупуване на компютърна техника.  РЕШЕНИЕ 195

20. Отпускане на средства от Ф “Приватизация” за с.Грашево.   РЕШЕНИЕ 196

21. Отпускане на средства от Ф”Приватизация” за ЦМП.   РЕШЕНИЕ 197

22. Одобряване на План за действие за 2005-2006г. към Общинска стратегия за закрила на детето.    РЕШЕНИЕ 198

23. Отдаване под  наем чрез конкурс на “Павилион за закуски” в двора на СОУ “Св.Св.Кирил и Методий”- Велинград.   РЕШЕНИЕ 199

24. Отдаване на петно под наем в двора на ОУ с.Кръстава. РЕШЕНИЕ 200

25. Разрешаване на ново застроително петно до два етажа в УПИ ІХ-7009 в кв.226а по плана на гр.Велинград.   РЕШЕНИЕ 201

26. Продажба на общински имот №7188 в кв.253 по плана на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ 202

27. Ликвидиране на съсобственост в УПИ VІ-3869, 7439 в кв.99 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 203

28. Попълване на кадастралния план с нов имот №7123 в кв.101 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 204

29. Частично изменение на плана в кв.169 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ 205

30. Попълване на кадастралния план в кв.17 по плана на с.Грашево. РЕШЕНИЕ 206

31. Частично изменение на плана за регулация в кв.13 по плана на с.Магерово. РЕШЕНИЕ 207

32. Даване съгласие за издаване на разрешение за строеж в УПИ ХІІ “За КОО и газостанция”. РЕШЕНИЕ 208

33. Даване съгласие за обособяване на 30 нови петна за временни търговски обекти. РЕШЕНИЕ 209

34. Даване съгласие за намаляване на ширина на част от улица в кв.48 по плана на гр.Сърница. РЕШЕНИЕ 210

35. Преобразуване на ЦДГ “Фантазия” в ОДЗ “Фантазия”.РЕШЕНИЕ 211

36. Предложение от “Паркинги и гаражи” ООД за теглене на кредит.  РЕШЕНИЕ 212

37. Отпускане на средства за ремонт на км.Бутрево. РЕШЕНИЕ 213

38. Отпускане на средства за “Красива България”. РЕШЕНИЕ 214

39. Отпускане на средства за закупуване на автовишка. РЕШЕНИЕ 215

40. Питания към кмета на Общината.

Все още няма коментари.

Leave a Reply