Сесия 2005-05-31

  1. Изваждане от капитала на “ВКТВ” ЕООД водопреносната, водоснабдителната и канализационна система, пречиствателни съоръжения и обявяването им за публична общинска собственост. РЕШЕНИЕ 147
  2. Изменение на ОПС  УПИ VІІ кв. 391 по плана на Велинград.  РЕШЕНИЕ 148
  3. Изменение на ОПС на Нонка Осева, Мария Мишева и Любка Чавдарова УПИ VІІ и УПИ VІ в кв. 391 по плана на Велинград.   РЕШЕНИЕ 149
  4. Продажба  на УПИ ХІІІ – “ИВС” в кв. 15 по плана  на с. Юндола. РЕШЕНИЕ 150
  5. Ликвидиране на съсобственост в УПИ Х-4924 в кв. 602 по плана на Велинград чрез замяна на общинската част /пл.№ 7620/ с част от имот пл. №4924.  РЕШЕНИЕ 151
  6. Попълване на кадастрален план с нов общински имот пл. № 7645 в кв. 358 по плана на Велинград.  РЕШЕНИЕ 152
  7. Изменение на решение № 20/ 27.01.2005г.  РЕШЕНИЕ 153
  8. Промяна на базисни наемни цени.  РЕШЕНИЕ 154
  9. Промяна наема на помещение отдадено на Божията църква.  РЕШЕНИЕ 155

10. Докладна записка от Директора на СОУ “Св.Св.Кирил и Методий” гр.Сърница за прехвърляне на МПС “Нива” за нуждите на училището.  РЕШЕНИЕ 156

11. Одобряване на схема за движение пред хотел “Абир”.  РЕШЕНИЕ 157

12. Разглеждане на предложение за паркинг на “Лайт Хотелс Ин” ЕООД.  РЕШЕНИЕ 158

13. Промяна в решение №19/13.02.2002г. на ОбС – Велинград.  РЕШЕНИЕ 159

14. Допълнение на решение №62/21.03.05г. за “Красива България”.  РЕШЕНИЕ 160

15. Концесия за ползването на обществените тоалетни.

16. Провеждане на конкурс за петно с площ 80кв.м в кв.188 по плана на гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ 161

17. Отдаване под наем чрез конкурс на помещение в ОУ “Г.С.Раковски” с.Медени поляни.  РЕШЕНИЕ 162

18. Обособяване на петна и провеждане на конкурси за рекламни билбордове .  РЕШЕНИЕ 163

19. Гласуване на средства за изплащане на хонорар на строителен надзор за общински обекти.  РЕШЕНИЕ 164

20. Концесия на Централен минерален плаж.  РЕШЕНИЕ 165

21. Учредяване право на ползване за полагане на тръбопровод – ПОС за минерална вода, захранващ хотел “Бор”.  РЕШЕНИЕ 166

22. Промяна в кв.395 на гр.Велинград – ж.п. гара.  РЕШЕНИЕ 167

23. Промяна в кв.324 на гр.Велинград за Детски рехабилитационен център.  РЕШЕНИЕ 168

24. Финансиране на ремонта на светофарната уредба.  РЕШЕНИЕ 169

25. Разрешение за строеж на к-с “Милениум”.  РЕШЕНИЕ 170

26. Отпускане на средства за Младежки духов оркестър.  РЕШЕНИЕ 171

27. Питания към кмета на Общината.

Все още няма коментари.

Leave a Reply